REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: wyniki finansowe

2022-05-11 17:16
publikacja
2022-05-11 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Imperio_Q12022-sigAG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody z inwestycji 111 104 24 23
II. Wynik z inwestycji netto (802) 269 (173) 59
III. Zyski (straty) z inwestycji - 104 - 23
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (802) 373 (173) 82
V. Zysk (strata) brutto (802) 373 (173) 82
VI. Zysk (strata) netto (802) 373 (173) 82
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (171) (5 632) (37) (1 232)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 073 - 453
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 4 1 1
X. Przepływy pieniężne netto, razem (167) (3 555) (36) (777)
XI. wg stanu na: 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XII. Aktywa razem 17 357 18 242 3 731 3 966
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 717 800 154 174
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 10 1 2
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 16 640 17 442 3 577 3 792
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 010 1 022
XVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487 7 831 487 7 831 487 7 831 487
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,12 2,23 0,46 0,48
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) (0,10) 0,27 (0,02) 0,06
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Imperio_Q12022-sigAG.pdfImperio_Q12022-sigAG.pdf Śródroczne sprawozdanie finansowe z I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki