REKLAMA

IDM SA: wyniki finansowe

2022-11-29 18:02
publikacja
2022-11-29 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IDM_Raport_kwartalny_3Q2022_29.11.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody z działalności podstawowej 174 340 36 73
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 125 -180 26 -39
III. Zysk (strata) brutto 96 -2 833 20 -611
IV. Zysk (strata) netto 96 -2 833 20 -611
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 319 -163 -476 -35
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -371 86 -76 19
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 - -8 -
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -2 729 -77 -560 -17
IX. Zysk (strata) netto 96 -2 833 20 -611
X. Średnia ważona liczba akcji w szt. 45 422 882 45 422 882 45 422 882 44 392 388
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) 0,0021 zł -0,062 zł 0,00 € -0,014 €
XII. Rozwodniona liczba akcji w szt. 45 422 882 45 422 882 45 422 882 44 392 388
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 0,0021 zł -0,062 zł 0,00 € -0,014 €
XIV. 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021
XV. Aktywa razem 4 203 3 639 900 798
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 243 3 054 694 670
XVII. Zobowiązania długoterminowe 197 - 42 -
XVIII. Rezerwy na zobowiązania - 1 192 - 261
XIX. Kapitał własny 625 -607 134 -133
XX. Kapitał zakładowy 2 271 2 271 486 498
XXI. Liczba akcji w szt. 45 422 882 44 392 388 45 422 882 44 392 388
XXII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 0,01 zł -0,01 zł 0,00 € 0,00 €
XXIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 45 422 882 44 392 388 45 422 882 44 392 388
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 0,01 zł -0,01 zł 0,00 € 0,00 €
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IDM_Raport kwartalny_3Q2022_29.11.2022.pdfIDM_Raport kwartalny_3Q2022_29.11.2022.pdf IDM_raport za 3 kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki