REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał

2021-05-27 13:16
publikacja
2021-05-27 13:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_-_porzadek_obrad_+_opis_procedur_WZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_-_informacja_o_liczbie_akcji_glosow_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_-_projekty_uchwal_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_-_pelnomocnictwo_-_osoby_fizyczne_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_-_pelnomocnictwo_-_osoby_prawne_i_inne_podmioty_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
13.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
14.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
15.Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16.Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. sporządzone przez Radę Nadzorczą.
17.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2021.pdfogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2021.pdf
Załącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów 2021.pdfZałącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów 2021.pdf
Załącznik nr 2 - projekty uchwał 2021.pdfZałącznik nr 2 - projekty uchwał 2021.pdf
formularz - pełnomocnictwo - osoby fizyczne 2021.pdfformularz - pełnomocnictwo - osoby fizyczne 2021.pdf
formularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty 2021.pdfformularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty 2021.pdf
formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2021.pdfformularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL
TRANSLATION:


Current
report No. 11/2021


Date of
preparation: 2021-05-27


Short name
of the issuer: i2 Development S.A.


Subject:
Announcement
on convening the Annual General Meeting of i2 Development S.A. along
with draft resolutions


Legal basis: Article 56
para. 1 item 2 of the Act on the offer - current and periodic information


Management Board of i2
Development S.A. ("The Issuer"), acting pursuant to Article 395, Article
399 § 1 and Article 402 (1) and 402 (2) of the Commercial Companies Code
("CCC") and § 21 of the Issuer's Articles of Association, convenes the
Annual General Meeting of Shareholders (" GMS ”), which will take place
on June 24, 2021, at 10:00 at the Company's headquarters in Wrocław at
Łaciarska 4B street with the following agenda:


The agenda includes:


1.     
Opening of the Meeting.


2.     
Election of the Chairman of the Meeting.


3.     
Confirmation that the Meeting has been properly
convened and is able to adopt resolutions.


4.     
Adoption of the agenda.


5.     
Presentation and consideration of the Management
Board's report on the activities of i2 Development S.A. in the financial
year 2020, financial statements of i2 Development S.A. for the financial
year 2020, reports of the Management Board on the activities of the i2
Development S.A. Capital Group in the financial year 2020 and the
consolidated financial statements of the i2 Development S.A. Capital
Group for the financial year 2020.


6.     
Presentation and consideration of the Management
Board's proposal regarding the distribution of the Company's profit for
the financial year 2020.


7.     
Presentation and consideration of the report of
the Company's Supervisory Board containing the results of the assessment
of the Company's Management Board's report on operations in 2020, the
financial statements for the financial year 2020, the Management Board's
reports on the activities of the i2 Development S.A. Capital Group. in
the financial year 2020 and the consolidated financial statements of the
i2 Development S.A. Capital Group for the financial year 2020,
assessment of the management board's proposal on the distribution of
profit for the financial year 2020 and assessment of the work of the
Supervisory Board in 2020, including assessment of the Company's
situation, including assessment of the internal control system and the
system of significant risk management for the Company.


8.     
Adoption of a resolution approving the Management
Board's report on the Company's operations for the financial year 2020.9.     
Adoption of a resolution approving the Company's
financial statements for the financial year 2020.


10.  
Adoption of a resolution approving the Management
Board's report on the activities of the Capital Group for the financial
year 2020.


11.  
Adoption of a resolution approving the
consolidated financial statements of the Capital Group for the financial
year 2020.


12.  
Adoption of a resolution regarding distribution
of profit for the financial year 2020.


13.   
Adoption of resolutions on granting discharge to
members of the Company's Management Board for the financial year 2020.14.  
Adoption of resolutions on granting discharge to
members of the Company's Supervisory Board for the financial year 2020.15. 
Adoption of resolutions on the appointment of
members of the Company’s Supervisory Board for the next term of office.16. Adoption of a
resolution on the report on the remuneration of the Management Board and
Supervisory Board of i2 Development S.A. drawn up by the Supervisory
Board


17.  
Closing of the Meeting.

Attached,
the Issuer provides the full content of the announcement on convening the
Annual General Meeting of the Company made in accordance with art. 402 [2]
CCC, draft resolutions together with attachments to be discussed,
information on the general number of votes and shares in the company and
power of attorney forms.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki