REKLAMA

HYDROTOR: wyniki finansowe

2021-04-30 17:38
publikacja
2021-04-30 17:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_GK_Hydrotor_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_HDR_i_GK_HDR_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_GK_Hydrotor.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 325 109 659 23 554 25 491
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 745 8 119 2 033 1 887
III. Zysk (strata) brutto 6 394 8 928 1 486 2 075
IV. Zysk (strata) netto 5 229 7 300 1 216 1 697
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 558 11 170 2 949 2 623
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 019) (10 702) (474,0) (2 513,0)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 187) (1 035) (1 453,0) (243,0)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 352 (567) 1 022,0 (133,0)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,18 3,04 0,51 0,71
X. Aktywa, razem 141 830 133 359 33 305 31 316
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 785 40 401 8 873 9 487
XII. Zobowiązania długoterminowe 20 052 17 981 4 709 4 222
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 733 22 420 4 164 5 265
XIV. Kapitał własny 104 045 92 958 24 432 21 829
XV. Kapitał zakładowy 4 797 4 797 1 126 1 126
XVI. Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,38 38,76 10,19 9,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję dla akcjonariuszy podmiotu dominujacego(w zł/EUR) 43,27 38,70 10,16 9,09
XIX. EBITDA 16 950 15 691 3 980,00 3 685,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe GK Hydrotor 2020.pdfSprawozdanie Finansowe GK Hydrotor 2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za 2020 r. całkowitych dochodów; sytuacji finansowej; przepływów pieniężnych; zmian w kapitale; dodatkowe informacje w tym: wybrane dane finansowe, zasady rachunkowości, noty objaśniające
Sprawozdanie z działalnosci HDR i GK HDR 2020.pdfSprawozdanie z działalnosci HDR i GK HDR 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Hydrotor SA i Grupy kapitałowej za 2020 r.; list Prezesa Zarządu; oświadczenie o rzetelności; oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020 r.
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych.pdf Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
sprawozdanie z badania GK Hydrotor.pdfsprawozdanie z badania GK Hydrotor.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020rok.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hydrotor SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Przepisów związanych z Komitetem Audytu
Sprawozdanie z działalności Komitet Audytu.pdfSprawozdanie z działalności Komitet Audytu.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2021-04-30 Wiesław Wruck Członek Zarządu
2021-04-30 Stanisław Drewczyński Członek Zarzadu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Marek Kozłowski Głowny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki