REKLAMA

HUTMEN: wyniki finansowe

2017-03-22 20:21
publikacja
2017-03-22 20:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
GKH_List_Prezesa_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKH_Opinia_i_raport_bieglego_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKH_Sprawozdanie_finansowe_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-22
HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 76
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 859 077 1 070 530 196 329 255 869
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 957 16 778 5 704 4 010
III. Zysk (strata) brutto 10 979 3 034 2 509 725
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 193 820 1 644 196
V. Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VI. Zysk (strata) netto 7 193 820 1 644 196
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 892 -2 594 432 -620
VIII. Całkowity dochód 2 818 1 557 644 372
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -3 472 -1 036 -793 -248
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 337 9 832 5 333 2 350
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 380 -30 393 -5 115 -7 264
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 146 24 332 -719 5 816
XIII. Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej 0 0 0 0
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -2 189 3 771 -500 901
XV. Aktywa razem 488 738 485 913 110 474 114 024
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 206 610 206 603 46 702 48 481
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 16 003 17 219 3 617 4 041
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 190 607 189 384 43 085 44 441
XIX. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej 236 449 239 921 53 447 56 300
XX. Kapitał zakładowy 312 027 312 027 70 531 73 220
XXI. Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
XXII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,28 0,03 0,06 0,01
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,28 0,03 0,06 0,01
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,24 9,37 2,09 2,20
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,24 9,37 2,09 2,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GKH_List Prezesa_2016.pdfGKH_List Prezesa_2016.pdf
GKH_Opinia i raport biegłego_2016.pdfGKH_Opinia i raport biegłego_2016.pdf
GKH_Sprawozdanie finansowe_2016.pdfGKH_Sprawozdanie finansowe_2016.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności_2016.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności_2016.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-22 Mirosław Buciak Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-22 Mirosław Buciak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki