REKLAMA
WEBINAR

HOLLYWOOD S.A.: Powołanie członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjno-finansowych

2023-02-03 15:27
publikacja
2023-02-03 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
HOLLYWOOD S.A.
Temat
Powołanie członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjno-finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka", „Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o złożonej w dniu 3 lutego 2023 roku przez Pana Sebastiana Szostak rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta czasowo oddelegowanego na okres 3 miesięcy do Zarządu Spółki (RB nr 23/2022 z dnia 20.12.2022r.). Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 3 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/2023 w sprawie powołania Pana Sebastiana Szostak do Zarządu Emitenta i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjno – finansowych.

Informacje dotyczące Pana Sebastiana Szostak zawierające opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oświadczenie o niepozostawaniu wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej, informacje o braku wpisu Pana Sebastiana Szostak w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, zostały zamieszczone wraz z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 07.03.2022r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. ustawy o ofercie publicznej i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1983) oraz § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu
2023-02-03 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki