REKLAMA

GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

2021-04-28 06:31
publikacja
2021-04-28 06:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Komentarz_Zarzadu_1_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KWARTALNY_RAPORT_FINANSOWY_1_KWARTAL_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Dane w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 5.863,3 6.095,8 1.282,4 1.386,6
IV. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 664,3 (1.358,9) 145,3 (309,1)
V. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 479,0 (1.729,9) 104,8 (393,5)
VI. Zysk/(Strata) netto 353,3 (1.311,6) 77,3 (298,3)
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej 353,3 (1.311,6) 77,3 (298,3)
VIII. Zysk/(Strata) netto przypisany(a) udziałom niekontrolującym - - - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 384,6 (1.418,4) 84,1 (322,6)
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 384,6 (1.418,4) 84,1 (322,6)
XI. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1.030,5) 340,4 (225,4) 77,4
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (253,9) (362,1) (55,5) (82,4)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 292,0 (254,6) 63,9 (57,9)
XV. Przepływy pieniężne netto razem (992,4) (276,3) (217,0) (62,9)
XVI. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 1,91 (7,09) 0,42 (1,61)
XVII. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 1,91 (7,09) 0,42 (1,61)
XVIII. Stan na dzień 2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31
XIX. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XX. Aktywa razem 22.722,7 21.856,4 4.875,8 4.736,2
XXI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.958,3 11.573,7 2.566,0 2.508,0
XXII. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXIII. Kapitał własny razem 11.958,4 11.573,8 2.566,0 2.508,0
XXIV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXV. za 1 kw. 2021 za 1 kw. 2020 za 1 kw. 2021 za 1 kw. 2020
XXVI. Przychody ze sprzedaży 5.200,5 5.361,1 1.137,4 1.219,5
XXVII. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 513,1 (1.495,0) 112,2 (340,1)
XXVIII. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 425,7 (1.724,2) 93,1 (392,2)
XXIX. Zysk/(Strata) netto 345,6 (1.399,7) 75,6 (318,4)
XXX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 328,7 (1.453,1) 71,9 (330,5)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1.749,4) (200,5) (382,6) (45,6)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (79,3) (83,9) (17,3) (19,1)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 782,6 (206,7) 171,1 (47,0)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem (1.046,1) (491,1) (228,8) (111,7)
XXXV. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 1,87 (7,57) 0,41 (1,72)
XXXVI. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 1,87 (7,57) 0,41 (1,72)
XXXVII. Stan na dzień 2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31
XXXVIII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXXIX. Aktywa razem 16.019,1 15.149,9 3.437,4 3.282,9
XL. Kapitał własny 9.778,1 9.449,4 2.098,2 2.047,6


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:


na dzień 31.03.2021 1 EUR = 4,6603 PLN


na dzień 31.12.2020 1 EUR = 4,6148 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:


3 miesiące zakończone 31.03.2021 1 EUR = 4,5721 PLN


3 miesiące zakończone 31.03.2020 1 EUR = 4,3963 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Komentarz Zarządu 1 kw. 2021.pdfKomentarz Zarządu 1 kw. 2021.pdf Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za 1 kw. 2021 r.
KWARTALNY RAPORT FINANSOWY 1 KWARTAŁ 2021.pdfKWARTALNY RAPORT FINANSOWY 1 KWARTAŁ 2021.pdf Raport finansowy za 1 kw. 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-04-28 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Jarosław Wróbel Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Tomasz Południewski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki