REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki VEDIA S.A.

2018-05-30 20:08
publikacja
2018-05-30 20:08

Uchwała Nr 551/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki VEDIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje spółki VEDIA S.A., oznaczone kodem "PLVEDIA00011".

§ 2

Na podstawie § 12 ust. 3 i § 12a ust. 4 zdanie drugie Regulaminu ASO obrót akcjami spółki VEDIA S.A., o których mowa w § 1, podlega zawieszeniu do czasu upływu terminów, o których mowa w § 12a ust. 4 zdanie pierwsze tego Regulaminu.

§ 3

Uchyla się Uchwałę 208/2018 Zarządu Giełdy z dnia 14 marca 2018 r.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu ASO.

2. Informacja o dniu wykluczenia zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień, z zastrzeżeniem

§ 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu ASO.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Ponadto, stosownie do § 12 ust. 1 pkt 3) Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu

w przypadku uporczywego naruszania przez emitenta przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

Obrót akcjami spółki VEDIA S.A. ("Spółka", "Emitent") pozostaje zawieszony

od dnia 20 marca 2017 r. ze względu na zaprzestanie wykonywania obowiązków spółki notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

w tym w szczególności ze względu na zaprzestanie przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych oraz raportów bieżących.

W szczególności spółka VEDIA S.A. do czasu podjęcia niniejszej uchwały

nie opublikowała, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, następujących raportów okresowych:

1) raportu rocznego za rok 2016, którego termin publikacji minął w dniu 31 maja

2017 r.;

2) raportu kwartalnego za II kwartał roku 2017, którego termin publikacji minął

w dniu 14 sierpnia 2017 r.;

3) raportu kwartalnego za III kwartał roku 2017, którego termin publikacji minął

w dniu 14 listopada 2017 r.;

4) raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, którego termin publikacji minął

w dniu 14 lutego 2018 r.;

5) raportu kwartalnego za I kwartał roku 2018, którego termin publikacji minął

w dniu 15 maja 2018 r.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że z tytułu dotychczasowych uchybień

w wykonywaniu przez spółkę VEDIA S.A. obowiązków informacyjnych, Zarząd Giełdy wielokrotnie podejmował wobec tej spółki działania dyscyplinujące przewidziane przepisami Regulaminu ASO.

W tym kontekście należy wskazać na następujące decyzje Zarządu Giełdy:

1) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego

za rok 2009 (Uchwała Nr 701/2010 Zarządu Giełdy z dnia 20 lipca 2010 r.);

2) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za I kwartał roku 2013 (Uchwała Nr 524/2013 Zarządu Giełdy z dnia 17 maja 2013 r.);

3) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za I kwartał roku 2013 (Uchwała Nr 584/2013 Zarządu Giełdy z dnia 29 maja 2013 r.);

4) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok 2012 (§ 1 ust. 1 pkt 23) Uchwały Nr 739/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 lipca 2013 r.);

5) nałożenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł, w związku z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego

za rok 2012, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (Uchwała Nr 921/2013 Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r.);

6) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok 2014 (§ 1 ust. 1 pkt 22) Uchwały Nr 629/2015 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2015 r.);

7) nałożenie kary pieniężnej w wysokości 15 tys. zł oraz nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, za nieopublikowanie,

w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu

na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok 2014 (Uchwała Nr 757/2015 Zarządu Giełdy z dnia 29 lipca 2015 r.);

8) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 (§ 1 ust. 1 pkt 17) Uchwały

Nr 838/2015 Zarządu Giełdy z dnia 17 sierpnia 2015 r.);

9) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect oraz warunkowe wykluczenie akcji tej spółki z tego obrotu,

w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 a także w związku

z niewypełnieniem przez Spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą (Uchwała Nr 938/2015 Zarządu Giełdy z dnia 15 września 2015 r.);

10) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za III kwartał roku 2015 (§ 1 ust. 1 pkt 9) Uchwały

Nr 1166/2015 Zarządu Giełdy z dnia 17 listopada 2015 r.);

11) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za III kwartał roku 2015 (Uchwała Nr 85/2016 Zarządu Giełdy z dnia 29 stycznia 2016 r.);

12) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect oraz nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy

z Autoryzowanym Doradcą, w związku z faktem wypowiedzenia przez Autoryzowanego Doradcę ze skutkiem w trybie natychmiastowym umowy

ze względu na przyczyny leżące po stronie Emitenta oraz faktem, że w ocenie Zarządu Giełdy nadal aktualne pozostawały przesłanki co do wymogu współdziałania spółki VEDIA S.A. z Autoryzowanym Doradcą w przedmiocie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych (Uchwała Nr 338/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 kwietnia 2016 r.);

13) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect oraz warunkowe wykluczenie akcji tej spółki z tego obrotu,

w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego

za I kwartał roku 2016 a także w związku z niewypełnieniem przez Spółkę obowiązku nałożonego na tę spółkę w Uchwale Nr 338/2016 Zarządu Giełdy

z dnia 8 kwietnia 2016 r. (Uchwała Nr 612/2016 Zarządu Giełdy z dnia

16 czerwca 2016 r.);

14) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok 2015 (§ 1 ust. 1 pkt 11) Uchwały Nr 688/2016 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2016 r.);

15) nałożenie kary pieniężnej w wysokości 15 tys. zł, za nieopublikowanie,

w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu

na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok 2015 (Uchwała Nr 800/2016 Zarządu Giełdy z dnia 4 sierpnia 2016 r.);

16) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 (§ 1 ust. 1 pkt 8) Uchwały

Nr 847/2016 Zarządu Giełdy z dnia 17 sierpnia 2016 r.);

17) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za II kwartał roku 2016 (Uchwała Nr 881/2016 Zarządu Giełdy z dnia 25 sierpnia 2016 r.);

18) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego

za rok 2015 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 (Uchwała

Nr 993/2016 Zarządu Giełdy z dnia 28 września2016 r.);

19) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego

za rok 2016 (Uchwała Nr 895/2017 Zarządu Giełdy z dnia 3 sierpnia 2017 r.);

20) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za II kwartał roku 2017 (Uchwała Nr 1121/2017 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2017 r.);

21) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za III kwartał roku 2017 (Uchwała Nr 1459/2017 Zarządu Giełdy z dnia 7 grudnia 2017 r.);

22) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, m.in. w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2016, raportów kwartalnych za II i III kwartał roku 2017 oraz do czasu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1 pkt 2) Uchwały

Nr 895/2017 Zarządu Giełdy z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 1498/2017 Zarządu Giełdy z dnia 13 grudnia 2017 r.);

23) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, m.in. w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2016, raportów kwartalnych za II, III i IV kwartał roku 2017 oraz do czasu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1 pkt 2) Uchwały

Nr 895/2017 Zarządu Giełdy z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 208/2018 Zarządu Giełdy z dnia 14 marca 2018 r.);

24) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za IV kwartał roku 2017 (Uchwała Nr 251/2018 Zarządu Giełdy z dnia 16 marca 2018 r.);

25) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za I kwartał roku 2018 (Uchwała Nr 528/2018 Zarządu Giełdy z dnia 24 maja 2018 r.).

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy ocenia, iż dotychczasowe działania mające na celu zdyscyplinowanie Emitenta do prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych i zaprzestania naruszania przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nie odniosły rezultatu,

zaś Spółka w dalszym ciągu uporczywie narusza powyższe przepisy. W szczególności Spółka dotąd nie przekazała do publicznej wiadomości kolejnego, piątego raportu okresowego tj. raportu kwartalnego za I kwartał roku 2018. W konsekwencji powyższego, ostatni raport okresowy zawierający dane finansowe Spółki to raport opublikowany w dniu 12 maja 2017 r., który zawierał dane za pierwszy kwartał roku 2017 (niezbadane przez biegłego rewidenta), natomiast ostatnie publicznie dostępne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta obejmuje rok 2015. Oznacza to, że od ponad roku Spółka nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do istotnych informacji na temat swojej sytuacji gospodarczej, majątkowej

i finansowej.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy uznaje, że w przypadku spółki

VEDIA S.A. zachodzi uporczywe naruszanie przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu dotyczących jej obowiązków informacyjnych jako emitenta instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect,

w szczególności odpowiednich przepisów § 17 części ogólnej Regulaminu ASO oraz

§ 5 i § 6 Załącznika Nr 3 do tego Regulaminu.

Jednocześnie, powyższe okoliczności wskazują na fakt, że spółka VEDIA S.A.

nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do istotnych informacji na temat swojej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej. Oznacza to poważne naruszenie podstawowych obowiązków spółki VEDIA S.A. jako spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect, które to naruszenie, w ocenie Zarządu Giełdy, zagraża bezpieczeństwu obrotu instrumentami tej spółki na tym rynku i interesowi uczestników tego obrotu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Zarząd Giełdy uznaje, że uporczywe naruszanie przez spółkę VEDIA S.A. przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu dotyczących jej obowiązków informacyjnych oraz wzgląd

na bezpieczeństwo obrotu i interes jego uczestników uzasadnia wykluczenie akcji tej spółki z alternatywnego systemu obrotu w na rynku NewConnect.

kom zdz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki