REKLAMA

GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu akcji spółki PROVECTA IT S.A.

2018-09-14 09:42
publikacja
2018-09-14 09:42

Uchwała Nr 956/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PROVECTA IT S.A.

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje spółki PROVECTA IT S.A., oznaczone kodem "PLFIP0000018".

§ 2

Na podstawie § 12 ust. 3 i § 12a ust. 4 zdanie drugie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu obrót akcjami spółki PROVECTA IT S.A., o których mowa w § 1, podlega zawieszeniu do czasu upływu terminów, o których mowa w § 12a ust. 4 zdanie pierwsze tego Regulaminu.

§ 3

Uchyla się Uchwałę 629/2018 Zarządu Giełdy z dnia 19 czerwca 2018 r.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. Informacja o dniu wykluczenia zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień, z zastrzeżeniem

§ 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Ponadto, stosownie do § 12 ust. 1 pkt 3) Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu

w przypadku uporczywego naruszania przez emitenta przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

Obrót akcjami spółki PROVECTA IT S.A. ("Spółka", "Emitent") pozostaje zawieszony

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 23 marca 2017 r.

ze względu na brak prawidłowego wykonywania przez tę spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie odnoszącym się do przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych.

W szczególności spółka PROVECTA IT S.A. do czasu podjęcia niniejszej uchwały

nie opublikowała, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, następujących raportów okresowych:

1) raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kwartał roku 2016, którego termin publikacji minął w dniu 14 listopada 2016 r.;

2) raportu rocznego za rok 2016, którego termin publikacji minął w dniu 3 maja 2017 r.;

3) raportu kwartalnego za I kwartał roku 2018, którego termin publikacji minął

w dniu 15 maja 2018 r.;

4) raportu rocznego za rok 2017, którego termin publikacji minął w dniu

1 czerwca 2018 r.;

5) raportu kwartalnego za II kwartał roku 2018, którego termin publikacji minął

w dniu 14 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że z tytułu dotychczasowych uchybień

w wykonywaniu przez spółkę PROVECTA IT S.A. obowiązków informacyjnych, Zarząd Giełdy wielokrotnie podejmował wobec tej spółki działania dyscyplinujące przewidziane przepisami Regulaminu ASO.

W tym kontekście należy wskazać na następujące decyzje Zarządu Giełdy:

1) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013 (§ 1 ust. 1 pkt 7) Uchwały

Nr 181/2014 Zarządu Giełdy z dnia 17 lutego 2014 r.);

2) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013 (Uchwała Nr 301/2014 Zarządu Giełdy z dnia

17 marca 2014 r.);

3) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za I kwartał roku 2014 (§ 1 ust. 1 pkt 7) Uchwały

Nr 582/2014 Zarządu Giełdy z dnia 16 maja 2014 r.);

4) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2013 (§ 1 ust. 1 pkt 12) Uchwały

Nr 757/2014 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2014 r.);

5) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014 (§ 1 ust. 1 pkt 4) Uchwały

Nr 935/2014 Zarządu Giełdy z dnia 18 sierpnia 2014 r.);

6) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014 (Uchwała Nr 1139/2014 Zarządu Giełdy z dnia

14 października 2014 r.);

7) nałożenie kary pieniężnej w wysokości 15 tys. zł, w związku z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego

za rok 2013 oraz raportów kwartalnych za IV kwartał roku 2013 oraz I kwartał roku 2014, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy

z Autoryzowanym Doradcą (Uchwała Nr 1150/2014 Zarządu Giełdy z dnia

14 października 2014 r.);

8) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014 (§ 1 ust. 1 pkt 7) Uchwały

Nr 159/2015 Zarządu Giełdy z dnia 17 lutego 2015 r.);

9) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015 (§ 1 ust. 1 pkt 9) Uchwały

Nr 474/2015 Zarządu Giełdy z dnia 18 maja 2015 r.);

10) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2014 (§ 1 ust. 1 pkt 13) Uchwały Nr 629/2015 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2015 r.);

11) nałożenie kary pieniężnej w wysokości 15 tys. zł, w związku z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego

za rok 2014, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy

z Autoryzowanym Doradcą (Uchwała Nr 763/2015 Zarządu Giełdy z dnia

29 lipca 2015 r.);

12) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 (§ 1 ust. 1 pkt 10) Uchwały

Nr 838/2015 Zarządu Giełdy z dnia 17 sierpnia 2015 r.);

13) zawieszenie i warunkowe wykluczenie z obrotu akcji Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie

i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2014 oraz do czasu zawarcia i wejścia

w życie umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki (Uchwała

Nr 940/2015 Zarządu Giełdy z dnia 15 września 2015 r.);

14) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za III kwartał roku 2016 (§ 1 ust. 1 pkt 8) Uchwały

Nr 1196/2016 Zarządu Giełdy z dnia 15 listopada 2016 r.);

15) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za III kwartał roku 2016 (Uchwała Nr 1247/2016 Zarządu Giełdy z dnia

24 listopada 2016 r.);

16) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 (§ 1 ust. 1 pkt 6) Uchwały

Nr 259/2017 Zarządu Giełdy z dnia 22 marca 2017 r.);

17) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 (Uchwała Nr 284/2017 Zarządu Giełdy z dnia

23 marca 2017 r.);

18) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz raportu rocznego za rok 2016 (Uchwała Nr 637/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2017 r.);

19) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego

za rok 2016 oraz nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy

z Autoryzowanym Doradcą (Uchwała Nr 893/2017 Zarządu Giełdy z dnia

3 sierpnia 2017 r.);

20) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, m.in. w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2016 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku 2017 a także do czasu przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy,

o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 1067/2017 Zarządu Giełdy z dnia 15 września 2017 r.);

21) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za II kwartał roku 2017 (Uchwała Nr 1116/2017 Zarządu Giełdy z dnia

21 września 2017 r.);

22) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za III kwartał roku 2017 (Uchwała Nr 1455/2017 Zarządu Giełdy z dnia

7 grudnia 2017 r.);

23) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2016, oraz raportów kwartalnych za II i III kwartał roku 2017 a także do czasu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1

pkt 2) Uchwały Nr 893/2017 Zarządu Giełdy z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 1496/2017 Zarządu Giełdy z dnia 13 grudnia 2017 r.);

24) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2016 oraz, raportów kwartalnych za III i IV kwartał roku 2017 a także do czasu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1

pkt 2) Uchwały Nr 893/2017 Zarządu Giełdy z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 206/2018 Zarządu Giełdy z dnia 14 marca 2018 r.);

25) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017 (Uchwała Nr 245/2018 Zarządu Giełdy z dnia

16 marca 2018 r.);

26) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za I kwartał roku 2018 (Uchwała Nr 523/2018 Zarządu Giełdy z dnia

24 maja 2018 r.);

27) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, do czasu spełnienia wymogów, o których mowa w Uchwale

Nr 206/2018 Zarządu Giełdy z dnia 14 marca 2018 r., oraz w związku

z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2017 oraz raportu kwartalnego za I kwartał roku 2018 (Uchwała Nr 629/2018 Zarządu Giełdy z dnia 19 czerwca 2018 r.);

28) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego

za rok 2017 (Uchwała Nr 698/2018 Zarządu Giełdy z dnia 28 czerwca 2018 r.).

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy ocenia, iż dotychczasowe działania mające na celu zdyscyplinowanie Emitenta do prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych i zaprzestania naruszania przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nie odniosły rezultatu,

zaś Spółka w dalszym ciągu uporczywie narusza obowiązujące ją przepisy giełdowe.

Konsekwencją tych naruszeń jest to, że ostatni raport okresowy zawierający zbadane przez biegłego rewidenta dane finansowe spółki PROVECTA IT S.A.

to raport opublikowany w dniu 16 czerwca 2016 r., zawierający dane za rok obrotowy 2015. Oznacza to, że od ponad dwóch lat Spółka nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do istotnych informacji na temat swojej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy uznaje, że w przypadku spółki

PROVECTA IT S.A. zachodzi uporczywe naruszanie przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu dotyczących jej obowiązków informacyjnych jako emitenta instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect,

w szczególności odpowiednich przepisów § 17 części ogólnej Regulaminu ASO oraz

§ 5 i § 6 Załącznika Nr 3 do tego Regulaminu.

Jednocześnie, powyższe okoliczności wskazują na fakt, że spółka PROVECTA IT S.A.

od dłuższego czasu nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do istotnych informacji na temat swojej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej. Oznacza to poważne naruszenie podstawowych obowiązków spółki

PROVECTA IT S.A. jako spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect, które

to naruszenie, w ocenie Zarządu Giełdy, zagraża bezpieczeństwu obrotu instrumentami tej spółki na tym rynku i interesowi uczestników tego obrotu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Zarząd Giełdy uznaje, że uporczywe naruszanie przez spółkę PROVECTA IT S.A. przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu dotyczących jej obowiązków informacyjnych oraz wzgląd na bezpieczeństwo obrotu i interes jego uczestników uzasadnia wykluczenie akcji tej spółki z alternatywnego systemu obrotu w na rynku NewConnect.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki