REKLAMA

GPW: Spełnienie warunków formalnych, zamknięcie transakcji i zakup przez GPW 65,03% akcji w Armenia Securities Exchange

2022-12-27 19:37
publikacja
2022-12-27 19:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-27
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Spełnienie warunków formalnych, zamknięcie transakcji i zakup przez GPW 65,03% akcji w Armenia Securities Exchange
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2020 z dnia 18 września 2020 r., nr 21/2020 z dnia 18 września 2020 r., nr 6/2022 z dnia 19 maja 2022 r., nr 7/2022 z dnia 19 maja 2022 r., nr 9/2022 z dnia 24 maja 2022 r. oraz nr 18/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje o spełnieniu wszystkich warunków zawieszających transakcji w tym m.in. uzyskaniu zgody Central Bank of Armenia („CBoA”). W związku ze spełnieniem wszystkich warunków formalnych w dniu dzisiejszym nastąpiło zamknięcie transakcji zakupu przez GPW 65,03% akcji Armenia Securities Exchange („AMX”), tj. sprzedaż akcji AMX na rzecz GPW oraz płatność pierwszej transzy 498 765 150 AMD (dram) (tj. ok. 5,5 mln PLN).

Całkowita cena akcji w AMX nabywanych przez GPW wynosi 873 735 276 AMD (dram) (tj. ok. 9,6 mln PLN):

1. pierwsza transza w wysokości 498 765 150 AMD (dram) (tj. ok. 5,5 mln PLN).

2. druga w wysokości 374 970 126 AMD (dram) (tj. ok. 4,1 mln PLN) płatna pod warunkiem zakończenia wszystkich postępowań, których stroną jest AMX, a które zostały określone w Share Purchase Agreement (umowie nabycia akcji).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 30/2022


Date: 27 December 2022


Topic: Fulfilment of formal conditions and acquisition by GPW of 65.03%
of shares in the Armenia Securities Exchange


Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information


Content:


Further to current reports no. 20/2020 of 18 September 2020, no. 21/2020
of 18 September 2020, no. 6/2022 of 19 May 2022, no. 7/2022 of 19 May
2022, no. 9/2022 of 24 May 2022 and no. 18/2022 of 28 June 2022, the
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”)
announces the fulfilment of all conditions precedent, including, inter
alia, the approval of the Central Bank of Armenia (“CBoA”). Due to the
fulfilment of all formal conditions, today the transaction of the
purchase of 65.03% of shares in the Armenia Securities Exchange ("AMX")
by GPW was closed, i.e., the AMX shares were sold to GPW and the first
tranche of AMD 498,765,150 (drams) (i.e., approximately PLN 5.5 million)
was paid.


The total price of the AMX shares acquired by GPW is AMD 873,735,276
(dram) (i.e., approximately PLN 9.6 million):1. the first
tranche of AMD 498,765,150 (dram) (i.e., approximately PLN 5.5 million);2.
the second tranche of AMD 374,970,126 (dram) (i.e., approximately PLN
4.1 million) payable subject to the completion of all proceedings to
which AMX is a party as set out in the Share Purchase Agreement.


Legal basis:


Article 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/82/EC (Official Journal L No. 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-27 Monika Gorgoń Członek Zarządu
2022-12-27 Adam Młodkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki