REKLAMA

GOBARTO SA: wyniki finansowe

2021-11-25 18:22
publikacja
2021-11-25 18:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
2021.09_GOBARTO.xml.XAdES  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
GOBARTO_Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 169 426 1 203 140 256 537 270 855
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 322 7 013 -1 387 1 579
III. Zysk (strata) brutto -714 16 156 -157 3 637
IV. Zysk (strata) netto -3 183 14 081 -698 3 170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 197 -3 597 -4 869 -810
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 263 11 494 -2 251 2 588
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 926 -6 103 7 004 -1 374
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -534 1 794 -117 404
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 629 937 570 659 135 970 123 658
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 346 152 286 883 74 716 62 166
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 933 63 093 12 721 13 672
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 274 788 208 895 59 312 45 266
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 283 784 283 776 61 254 61 493
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 60 006 60 241
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 0,51 -0,03 0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 0,51 -0,03 0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,21 10,21 2,20 2,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,21 10,21 2,20 2,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Do przeliczania pozycji
bilansowych w formularzu przyjęto średni kurs NBP z ostatniego dnia
roboczego w poszczególnych okresach:


- 4,6329 PLN/EURO z dnia 30
września 2021 roku-
4,5268 PLN/EURO z dnia 30 września 2020 roku-
4,6148 PLN/EURO z dnia 31 grudnia 2020 rokuDla
przeliczenia poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla
przepływów pieniężnych zastosowano średnie kursy:-
4,5585 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku-
4,4420 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
2021.09_GOBARTO.xml.XAdES2021.09_GOBARTO.xml.XAdES Skrócone sprawozdanie finansowe za 3Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2021-11-25 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
Aktywa trwałe 458 534 452 526 437 307 411 010
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 885 11 766 13 577 14 022
1. wartość firmy 1 406 1 708 2 310 2 612
2. inne wartości niematerialne i prawne 9 360 9 971 11 116 9 888
3. zaliczki na wartości niematerialne i prawne 119 87 151 1 522
II. Rzeczowe aktywa trwałe 174 937 171 228 161 459 156 087
1. Środki trwałe 159 811 137 488 141 759 136 326
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 7 862 7 862 7 862 7 862
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 101 624 95 753 96 919 93 259
c) urządzenia techniczne i maszyny 29 232 11 807 13 056 13 201
d) środki transportu 20 395 21 404 23 262 21 276
e) inne środki trwałe 698 662 660 728
2. Środki trwałe w budowie 15 126 33 740 19 700 19 761
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0
III. Należności długoterminowe 28 206 28 090 28 090 0
1. Od jednostek powiązanych 28 090 28 090 28 090 0
2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3. Od pozostałych jednostek 116 0 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 233 654 230 154 222 050 226 461
1. Nieruchomości 16 714 16 714 21 992 23 422
2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Długoterminowe aktywa finansowe 216 940 213 440 200 058 203 039
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 216 879 213 379 199 898 202 611
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 181 101 181 101 175 509 177 094
- udzielone pożyczki 35 778 32 278 24 389 25 517
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
b) w pozostałych jednostkach 61 61 160 428
- udzielone pożyczki 61 61 160 428
4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 852 11 288 12 131 14 440
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 852 11 288 12 131 14 440
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
Aktywa obrotowe 171 403 171 602 133 352 201 383
I. Zapasy 30 774 24 701 13 827 24 079
1. Materiały 2 779 2 644 1 667 2 240
2. Produkty gotowe 13 342 9 211 3 283 8 494
3. Towary 14 435 12 827 8 877 13 159
4. Zaliczki na dostawy 218 19 0 186
II. Należności krótkoterminowe 101 343 102 867 79 776 134 704
1. Od jednostek powiązanych 20 650 24 886 16 682 54 675
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 650 24 886 16 682 26 585
- do 12 miesięcy 20 650 24 886 16 682 26 585
b) inne 0 0 0 28 090
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2. Od pozostałych jednostek 80 693 77 981 63 094 80 029
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 69 711 62 772 49 939 66 737
- do 12 miesięcy 69 711 62 772 49 939 66 737
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9 825 14 298 12 607 12 176
c) inne 1 157 911 548 1 116
d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 0
III. Inwestycje krótkoterminowe 36 705 40 001 38 131 39 717
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36 705 40 001 38 131 39 717
a) w jednostkach powiązanych 31 358 34 215 32 080 29 717
- udzielone pożyczki 30 819 34 215 32 080 29 263
- odsetki 539 0 0 454
b) w pozostałych jednostkach 184 245 286 61
- udzielone pożyczki 184 245 286 61
- odsetki 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 163 5 541 5 765 9 939
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 271 4 216 4 187 8 529
- inne środki pieniężne 1 892 1 325 1 578 1 410
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 581 4 033 1 618 2 883
V. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
VI. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 629 937 624 128 570 659 612 393
PASYWA
Kapitał własny 283 784 287 920 283 776 273 476
I. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002 278 002
II. Kapitał zapasowy 103 932 103 932 87 050 87 048
III. Kapitał z aktualizacji wyceny 116 -628 -2 261 -3 183
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897 -95 897
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 814 0 -6 575 -6 575
VI. Zysk (strata) netto -3 183 2 511 23 457 14 081
1. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 346 152 336 208 286 883 338 917
I. Rezerwy na zobowiązania 9 617 8 461 8 631 8 715
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 874 2 044 1 684 1 392
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 650 4 246 3 304 3 362
a) długoterminowa 286 286 286 361
b) krótkoterminowa 3 364 3 960 3 018 3 001
3. Pozostałe rezerwy 3 093 2 171 3 643 3 961
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 3 093 2 171 3 643 3 961
II. Zobowiązania długoterminowe 58 933 53 343 63 093 77 320
1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3. Wobec pozostałych jednostek 58 933 53 343 63 093 77 320
a) kredyty i pożyczki 32 523 36 141 43 880 59 030
b) inne zobowiązania finansowe 23 910 14 702 17 295 16 372
c) inne 2 500 2 500 1 918 1 918
III. Zobowiązania krótkoterminowe 274 788 271 542 208 895 247 424
1. Wobec jednostek powiązanych 81 816 54 922 56 313 53 904
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 48 910 25 242 39 282 46 211
- do 12 miesięcy 48 910 25 242 39 282 46 211
b) inne 32 906 29 680 17 031 7 693
2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3. Wobec pozostałych jednostek 191 188 214 627 152 110 192 382
a) kredyty i pożyczki 77 828 84 872 40 115 89 893
b) zobowiązania z tytułu leasingu 8 050 6 086 6 341 6 694
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 92 595 110 160 92 580 83 197
- do 12 miesięcy 92 595 110 160 92 580 83 197
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 542 7 241 6 104 6 675
e) z tytułu wynagrodzeń 4 962 4 782 4 802 4 732
f) inne 1 211 1 486 2 168 1 191
4. Fundusze specjalne 1 784 1 993 472 1 138
IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 814 2 862 6 264 5 458
1. Ujemna wartość firmy 36 42 54 60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 778 2 820 6 210 5 398
a) długoterminowe 2 501 2 543 5 933 4 955
b) krótkoterminowe 277 277 277 443
P a s y w a r a z e m 629 936 624 128 570 659 612 393
Wartość księgowa 283 784 287 920 283 776 273 476
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,21 10,36 10,21 9,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,21 10,36 10,21 9,84
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 378 742 1 169 426 394 280 1 203 140
- od jednostek powiązanych 30 519 106 507 41 029 121 303
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 131 752 479 345 197 090 586 100
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 246 990 690 081 197 190 617 040
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 343 644 1 062 078 353 109 1 087 780
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 135 875 462 873 184 779 552 273
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 207 769 599 205 168 330 535 507
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 098 107 348 41 171 115 360
IV. Koszty sprzedaży 31 532 91 696 27 062 78 324
V. Koszty ogólnego zarządu 7 640 22 571 7 494 22 972
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 074 -6 919 6 615 14 064
VII. Pozostałe przychody operacyjne 882 5 246 3 169 4 784
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 817 1 817 632 632
2. Dotacje 41 125 41 125
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -2 306 444 801 1 366
4. Inne przychody operacyjne 1 330 2 860 1 695 2 661
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -106 4 649 3 600 11 835
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -1 231 0 1 498 5 189
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 36 101 -25 1 424
3. Inne koszty operacyjne 1 089 4 548 2 127 5 222
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 086 -6 322 6 184 7 013
X. Przychody finansowe 563 11 606 100 633 117 481
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 10 049 0 7 010
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 10 049 0 7 010
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym: 547 1 515 464 1 608
- od jednostek powiązanych 538 1 491 455 1 590
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 99 732 108 302
- w jednostkach powiązanych 0 0 99 732 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
5. Inne 16 42 437 561
XI. Koszty finansowe 1 905 5 998 102 461 108 338
1. Odsetki w tym: 1 353 3 719 1 421 5 545
- dla jednostek powiązanych 265 699 156 1 220
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 99 967 99 967
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 552 2 279 1 073 2 826
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -4 428 -714 4 356 16 156
XIII. Podatek dochodowy 1 266 2 469 1 461 2 075
a) część bieżąca 783 3 100
b) część odroczona 1 266 2 469 678 -1 025
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
XV. Zysk (strata) netto -5 694 -3 183 2 895 14 081
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -5 694 -3 183 2 895 14 081
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,20 -0,11 0,10 0,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,20 -0,11 0,10 0,51
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 287 920 283 777 261 545 261 545
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 287 920 283 777 261 545 261 545
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002 278 002
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002 278 002
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 103 932 87 049 90 695 90 695
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 16 883 -3 645 -3 647
a) zwiększenia (z tytułu) 0 16 883 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 5 617 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 11 266 0 0
- z połączenia jednostek 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 645 3 647
- pokrycia straty 0 0 3 647 3 647
- - z połączenia jednostek 0 0 -2 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 103 932 103 932 87 050 87 048
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -628 -2 261 -1 034 -1 034
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 744 2 377 -1 227 -2 149
a) zwiększenia (z tytułu) 744 2 377 0 0
- rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 744 2 377 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 227 2 149
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- wycena IRS 0 0 1 227 2 149
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 116 116 -2 261 -3 183
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -6 575 -5 176 -5 176
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 814 814 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 814 814 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 814 814 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -6 575 -5 176 -5 176
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -6 575 -5 176 -5 176
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 -5 046 -5 046
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 -5 046 -5 046
- pozostałe zyski (straty) z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -6 575 -3 647 -3 647
- pokrycie straty 0 -6 575 -3 647 -3 647
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -6 575 -6 575
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 814 814 -6 575 -6 575
6. Wynik netto -3 183 -3 183 23 457 14 081
a) zysk netto 0 0 23 457 14 788
b) strata netto -3 183 -3 183 0 -707
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 283 784 283 784 283 776 273 476
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -5 694 -3 183 2 895 14 081
II. Korekty razem 10 344 -19 014 12 082 -17 678
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 5 176 15 186 4 606 14 541
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -10 67 29 -4
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 810 -7 838 910 -3 242
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -314 -1 447 -227 -5 233
6. Zmiana stanu rezerw 1 157 987 436 -315
7. Zmiana stanu zapasów -6 073 -16 947 2 964 -5 929
8. Zmiana stanu należności 2 339 -20 754 694 1 811
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 504 12 098 -636 -19 195
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 841 -846 3 218 -767
11. Inne korekty -86 480 88 655
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 650 -22 197 14 977 -3 597
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 16 268 31 246 61 366 123 633
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 710 16 021 84 632
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 3 750 349 563
3. Z aktywów finansowych, w tym: 558 11 475 60 933 122 438
a) w jednostkach powiązanych 496 11 274 60 893 122 250
- zbycie aktywów finansowych 0 0 60 302 108 302
- dywidendy i udziały w zyskach 0 7 549 2 7 010
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 2 325 18 5 518
- odsetki 496 1 400 571 1 420
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 62 201 40 188
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 62 184 62 184
- odsetki 0 17 -22 4
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -7 475 -41 509 -22 301 -112 139
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6 875 -23 596 -8 557 -15 252
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: -600 -17 913 -13 744 -96 887
a) w jednostkach powiązanych -600 -17 913 -13 744 -96 887
- nabycie aktywów finansowych 0 -5 013 -13 744 -62 008
- udzielone pożyczki długoterminowe -600 -12 900 0 -34 879
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8 793 -10 263 39 065 11 494
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 16 55 909 2 399 115 900
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 55 867 2 376 115 753
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 16 42 23 147
II. Wydatki -13 847 -23 983 -55 575 -122 003
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek -7 462 -11 309 -49 256 -108 840
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -4 736 -8 157 -1 768 -4 591
8. Odsetki -1 322 -3 526 -4 111 -7 258
9. Inne wydatki finansowe -327 -991 -440 -1 314
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -13 831 31 926 -53 176 -6 103
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -388 -534 866 1 794
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -388 -534 866 1 794
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 10 -67 -29 4
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 541 5 764 9 102 8 141
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 163 5 163 9 939 9 939
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
GOBARTO_Informacja_dodatkowa.pdfGOBARTO_Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki