REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: wyniki finansowe

2021-09-24 17:26
publikacja
2021-09-24 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GIF_SSF_1H2021_(2).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GAMING_FACTORY_PSF_2021_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GAMING_FACTORY_PSSF_2021_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE DANE SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 826 1 082 182 244
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (472) 536 (104) 121
III. EBITDA (443) 540 (97) 121
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (36) 583 (8) 131
V. Zysk (strata) netto (90) 540 (20) 122
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 831) (1 114) (623) (251)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (72) (129) (16) (29)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 512) (1 533) (333) (345)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem (4 415) (2 775) (971) (625)
X. Liczba akcji 5 600 000 4 500 000 5 600 000 4 500 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) 0,12 (0,00) 0,03
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 5,36 3,07 1,18 0,69
XIII. WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa / Pasywa razem 32 006 34 319 7 080 7 437
XV. Aktywa trwałe 9 422 8 952 2 084 1 940
XVI. Aktywa obrotowe 22 584 25 367 4 996 5 497
XVII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 29 566 31 613 6 540 6 850
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 970 2 222 436 481
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1 186 1 262 262 274
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 784 960 173 208


Powyższe dane
finansowe za okres 6 miesięcy 2021 i 2020 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30
czerwca 2021 r. – 4,5208 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2020 r. –
4,6148 PLN/EURO,


- pozycje skróconego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30
czerwca 2021 r.  – 4,5472 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2020
r.  – 4,4413 PLN/EUR.


*EBITDA liczona jako
zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GIF SSF 1H2021 (2).pdfGIF SSF 1H2021 (2).pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI GAMING FACTORY S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 CZERWCA 2021 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.
GAMING FACTORY_PSF_2021_raport.pdfGAMING FACTORY_PSF_2021_raport.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GAMING FACTORY S.A.
GAMING FACTORY_PSSF_2021_raport.pdfGAMING FACTORY_PSSF_2021_raport.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
2021-09-24 Łukasz Bajno Wiceprezes Zarządu Łukasz Bajno
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki