REKLAMA

Forma prawna dla firmy - co wybrać

Katarzyna Rostkowska2017-03-30 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-03-30 06:00

Prowadzenie firmy jest prawdziwym wyzwaniem. Przedsiębiorcy na co dzień wykazują się determinacją, zmagając się z trudnymi decyzjami. Jednak jedną z najistotniejszych kwestii muszą rozważyć jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu, a mianowicie to, jaką formę prawną wybrać. Podjęta decyzja wpłynie na koszty prowadzenia bieżącej działalności oraz sposób rozliczania się z fiskusem.

Decyzja o wyborze formy prawnej jest podstawową kwestią, którą musi rozważyć przedsiębiorca przed założeniem firmy. Podjęta decyzja będzie bowiem rzutować na koszty prowadzenia działalności, wysokość opodatkowania czy składek ZUS. Będzie również miała znaczenie, czy właściciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy własnym majątkiem czy wyłącznie majątkiem firmy. Aby wybrać odpowiednią formę prawną, przedsiębiorca również musi zdecydować, czy rozkręcany biznes chce prowadzić sam, czy może wraz ze wspólnikami. Jeśli wybierze drugi wariant – istotne jest podjęcie decyzji, jak zostanie rozłożona odpowiedzialność za sprawy firmy, kto będzie ją reprezentował oraz odpowiadał za zobowiązania.

Forma prawna dla Twojej firmy

Należy przede wszystkim pamiętać, że forma prawna powinna podpowiadać wielkości firmy. Jeśli zakładany biznes ma być niewielką firmą, najlepsza będzie prosta struktura. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa działającego na dużą skalę korzystniejsza oraz bezpieczniejsza może okazać się bardziej skomplikowana forma prawna. Podstawowa zasada jest taka, że im bardziej właściciel chce chronić majątek osobisty, tym bardziej złażoną formę prawną powinien wybrać. Jej wybór pociąga za sobą również decyzje dotyczące opodatkowania firmy. To od niego zależy zastosowanie mniej lub bardziej złożonej formy księgowości czy konieczności ujawniania danych dotyczących spółki, np. publikowania bilansu spółki.

Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę dokonując wyboru formy prawnej:

 • koszty prowadzenia działalności (podatki, ZUS, koszty księgowości)
 • odpowiedzialność za zobowiązania firmy własnym majątkiem bądź majątkiem firmy
 • prowadzenie biznesu samodzielnie czy ze wspólnikami
 • wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa
 • kapitał firmy
 • forma opodatkowania
 • koszty związane z założeniem firmy (wpis do KRS, opłaty notarialne)

Podział firm ze względu na formę prawną przedstawia się następująco:

 • przedsiębiorstwa, których działalność reguluje prawo cywilne:

- samodzielna działalność gospodarcza

- spółka cywilna

- spółka jawna

- spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo-akcyjna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółka akcyjna

Formy opodatkowania firm: co wybrać, żeby płacić mniej

Formy opodatkowania firm: co wybrać, żeby płacić mniej

Zarówno firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, jak i te z dłuższym stażem są zobowiązane do odprowadzania daniny do państwa w postaci m.in. podatku dochodowego. Sprawdzamy jaką formę opodatkowania wybrać, czym się różnią i jakie dają korzyści.

Czytaj więcej...

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to forma najprostsza oraz wymagająca najmniejszej ilości formalności przy jej rejestracji, przez co jest jednocześnie najczęściej wybierana przez przedsiębiorców. Firmę prowadzi się na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Prowadzenie działalności jednoosobowo nie wyklucza oczywiście zatrudnienia pracowników czy ustanowienia pełnomocnika. Jednak jest to forma rekomendowana głównie dla osób, które w całości chcą ponosić odpowiedzialność za prowadzenie własnej firmy oraz być właścicielem całego wypracowanego zysku. Wiąże się to również z odpowiedzialnością za wszelkie ewentualne zobowiązania firmy, które zostaną pokryte z majątku osobistego właściciela. Zakładając firmę, przedsiębiorca nie musi dysponować kapitałem zakładowym, jak ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych. Dodatkowo przedsiębiorstwo tego typu łatwiej zlikwidować. Kolejną charakterystyczną cechą dla tej formy jest opodatkowanie najczęściej na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%) lub w oparciu o podatek liniowy (19%).  Stosowany jest też ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zalety

Wady

- przedsiębiorca sam decyduje o swoich obowiązkach i uprawnieniach

- uproszczona rachunkowość oraz niskie koszty jej prowadzenia o ile obroty nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro

- niewielkie koszty związane z uruchomieniem firmy

- co do zasady możliwość skorzystania z ulg podatkowych

- odpowiedzialność majątkiem osobistym za długi firmy

- bez względu na to, czy firma przynosi zyski czy straty, właściciel musi opłacać zobowiązania względem ZUS-u

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Spółka cywilna

Spółka cywilna zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami, którzy najczęściej posiadają już swoje firmy. Nie ma ona osobowości prawnej, natomiast jej wspólnicy muszą posiadać wpis do CEIDG. Jej zaletą jest brak wymogu płacenia podatku dochodowego, każdy bowiem ze wspólników rozlicza się z niego samodzielnie. Dodatkowo umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości pod warunkiem, że jej wspólnikami są osoby fizyczne i wysokość obrotów nie przekracza 2 000 000 euro. Natomiast gdy co najmniej jeden ze wspólników posiada osobowość prawną lub obrót przekracza 2 000 000 euro, wówczas konieczne będzie prowadzenie pełnej księgowości. Ponoszą oni również odpowiedzialność za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Każdy z nich ma prawo do reprezentowania firmy oraz do udziału w osiągniętych zyskach. Natomiast szczegóły dotyczące posiadanych udziałów przez wspólników muszą zostać wskazane w umowie spółki.

Spółka cywilna

Zalety

Wady

- prosta struktura

- uproszczona rachunkowość oraz niskie koszty jej prowadzenia, o ile obroty nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro

- brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego - wspólnicy wnoszą wkład w dowolnej postaci, np. środki pieniężne, wiedza, usługi

- spółka posiada firmowy numer NIP oraz numer REGON, ale nie jest przedsiębiorstwem

- konieczność wpisu do CEIDG wszystkich wspólników

- brak osobowości prawnej spółki, co oznacza, że umowy są zawierane przez wszystkich wspólników w ich własnym imieniu

- osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

- solidarna odpowiedzialność za długi spółki

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Czytaj dalej: spółki prawa handlowego »

Spółka jawna

Jest formą zbliżoną do spółki cywilnej, rekomendowaną w sytuacji, gdy wspólnicy planują rozwój biznesu na większą skalę. Jest bardziej wiarygodnym podmiotem niż spółka cywilna. Prawo do jej reprezentowania mają wszyscy wspólnicy. Istnieje jednak możliwość wyboru osób do tego uprawnionych. Podstawową różnicą między spółką cywilną a spółką jawną jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. W spółce jawnej ewentualne należności są egzekwowane w pierwszej kolejności z kapitału, który stanowi wspólny majątek spółki jawnej. Natomiast dopiero z chwilą kiedy majątek ten okaże się niewystarczający na pokrycie roszczeń wierzycieli, wówczas wspólnicy odpowiadają solidarnie swoim prywatnym majątkiem. Podobnie jak w przypadku spółki cywilnej, spółka jawna również nie płaci podatku dochodowego, który odprowadzany jest indywidualnie przez każdego ze wspólników. Dodatkowo księgowość spółki może być poprowadzona w formie uproszczonej, tzn. księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.

Spółka jawna

Zalety

Wady

- ograniczona odpowiedzialność za długi spółki

- możliwość prowadzenia uproszczonej rachunkowość

- brak podatku dochodowego, który rozliczany jest przez wspólników

- brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego – wartość kapitału jest ustalana przy określaniu praw przysługujących wspólnikom

- konieczność dokonania wpisu do KRS-u, co wiąże się z poniesieniem kosztów

- konieczność zawarcia pisemnej umowy spółki pod rygorem nieważności

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Spółka partnerska

To forma spółki stworzona z myślą o działalności gospodarczej służącej do wykonywania wolnych zawodów, m.in. prawnicy, lekarze, doradcy podatkowi - partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do ich wykonywania. Jest regulowana przepisami Kodeku spółek handlowych. Jednak, w przeciwieństwie do poprzednich spółek, jej współwłaściciele odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu. Natomiast kwestie związane z reprezentacją spółki reguluje umowa spółki, która musi zostać sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto konieczna jest jej rejestracja w KRS-ie. Zobowiązani są do tego wspólnicy, którzy uiszczają podatek indywidualnie. Mają oni do wyboru opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub opodatkowanie podatkiem liniowym. Nie mogą natomiast skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Spółka partnerska

Zalety

Wady

- wspólnicy ponoszą odpowiedzialność osobistą wyłącznie za zobowiązania wynikające z wykonywania wolnego zawodu

- brak podatku dochodowego, który rozliczany jest przez wspólników

- możliwość prowadzenia uproszczonej rachunkowości

- niemożliwe jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu

- konieczność dokonania wpisu do KRS, co wiąże się z poniesieniem kosztów

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Spółka komandytowa

To forma umożliwiająca wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Spółka komandytowa stanowi formę prawną prowadzenia działalności, w której jest co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiadający bez ograniczeń za jej zobowiązania. Pozostali wspólnicy (komandytariusze) posiadają ograniczoną odpowiedzialność do kwoty określonej w umowie. Charakterystyczną jej cechą jest konieczność wniesienia sumy komandytowej oraz wkładu spółki. Nie jest określona przepisami prawa minimalna wartość kwoty komandytowej, musi być ona wyrażona jako suma pieniężna oraz zapisana w umowie spółki. Natomiast wkład rozumiany jako świadczenie na rzecz spółki, wnoszony jest przez wszystkich wspólników w postaci m.in. własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, ustanowienie prawa do używania lub użytkowania rzeczy i praw bądź dóbr niematerialnych (wynalazku, znaku towarowego).

Komplementariusz – wspólnik spółki komandytowej, który odpowiada za zobowiązania bez ograniczeń całym sowim majątkiem. Dodatkowo ma obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, a tym samym ma prawo do udziału w zyskach. Może być osobą fizyczną bądź prawną. Ma ustawowo przyznane prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych oraz pozasądowych. Dodatkowo ma prawo, a zarazem obowiązek do prowadzenia spraw spółki. Jeśli natomiast przekraczają one zakres zwykłych czynności spółki konieczna jest zgoda wszystkich wspólników.

Komandytariusz wspólnik spółki komandytowej, który odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej, natomiast nie ponosi odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu. Może reprezentować spółkę wyłącznie jako jej pełnomocnik. Natomiast w sytuacji przekroczenia zakresu swoich uprawnień, jeśli nie ujawni swojego pełnomocnictwa bądź gdy jego nazwisko lub firma znajdą się w nazwie spółki, będzie odpowiedzialny za skutki podejmowanych działań tak jak komplementariusz.

W celu dokonania rejestracji spółki konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego oraz rejestracja spółki w KRS-ie. Do zapłaty podatku dochodowego zobowiązani są poszczególni wspólnicy, bowiem sama spółka komandytowa nie płaci podatku. Księgowość natomiast musi być prowadzona za pomocą pełnej księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Spółka komandytowa

Zalety

Wady

- umożliwia dogodne kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki

- korzystna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale

- brak minimalnego wkładu, ważne jest aby jego wartość została określona w umowie spółki

- obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

- wysokie koszty założenia spółki m.in. opłata sądowa i opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Spółka komandytowo-akcyjna

Zakładając spółkę komandytowo-akcyjną należy liczyć się z koniecznością wniesienia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 50 000 zł. Jest to forma, którą najczęściej wybierają duże firmy rodzinne. Jest bowiem korzystna, kiedy chcemy zdobyć kapitał na rozwój firmy poprzez sprzedaż akcji, jednocześnie zachowując wpływ na działanie firmy. Jeśli chodzi o kwestie związane z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczeń (komplementariusz). Wymagane jest również, aby co najmniej jeden wspólnik był akcjonariuszem, który co do zasady nie odpowiada za zobowiązania spółki, chyba że dokona czynności prawnej, działając jako pełnomocnik, do której nie posiadał umocowania, a także gdy nie ujawnił swojego pełnomocnictwa. Dodatkowo spółka komandytowo-akcyjna nie może zawierać nazwiska akcjonariusza.

Jeśli jednak jego nazwisko będzie w firmie zawarte, wówczas akcjonariusz również będzie odpowiadał bez ograniczeń. Może on również ponosić solidarną odpowiedzialność za długi, jeśli działał w imieniu spółki po jej zawiązaniu a przed jej zarejestrowaniem. Tak samo wobec osób trzecich odpowiada komandytariusz, działający jako pełnomocnik spółki. Jeżeli dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa bądź gdy działa bez umocowania albo przekroczy jego zakres, za zobowiązania dopowiada solidarnie z innymi wspólnikami. 

Spółka komandytowo-akcyjna

Zalety

Wady

- umożliwia dogodne kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki

- umożliwia pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji

- wysokie koszty założenia spółki m.in. sporządzenie statusu w formie aktu notarialnego, wpis do KRS

- konieczność wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 50 000 zł

- obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Czytaj dalej: spółki kapitałowe»

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to forma prawna działalności gospodarczej posiadająca osobowość prawną. Oznacza to, że prowadzi działalność we własnym imieniu, płaci podatki od dochodu, który osiąga, może być stroną w sądzie, ma prawo do nazwy oraz może posiadać własny majątek. Jej założenie wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł, dzięki czemu odpowiedzialność majątkowa wspólników ograniczona zostaje do wysokości wniesionego wkładu, a ich osobisty majątek nie jest zagrożony. Dodatkowo w celu założenia spółki niezbędne jest sporządzenie pisemnej umowy w formie aktu notarialnego oraz w ciągu 6 miesięcy od jej podpisania należy dokonać wpisu spółki do KRS-u. Spółka z o.o. może być prowadzona w formie jednoosobowej oraz wieloosobowej. Spółkę reprezentuje i zarządza nią zarząd, który może składać się ze wspólników bądź osób wynajętych do prowadzenia spółki. Jest również odpowiedzialny za powołanie oraz odwołanie prezesa. Przez wspólników może zostać utworzone zgromadzenie wspólników, które podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące m.in. podziału zysku. Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy liczyć się z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości, a co za tym idzie do składania sprawozdań finansowych. Ponadto wspólnicy muszą także uiszczać podatek od wypłaconej dywidendy, natomiast spółka podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. W związku z czym występuje podwójne opodatkowanie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zalety

Wady

- odpowiedzialność za zobowiązania do wysokości kapitału zakładowego, wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem

- konieczność wniesienia niskiego kapitału zakładowego w wysokości 5000 zł

- umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na dużą skalę

- posiada osobowość prawną co oznacza, że nie jest tożsama ze wspólnikami

- obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

- skomplikowany i kosztowny proces założenia spółki

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Spółka akcyjna

Jest to forma przeznaczona dla dużych podmiotów gospodarczych, których celem jest wejście na giełdę. Do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł. Kapitał stanowi wkład założycieli, którzy stają się jednocześnie współwłaścicielami spółki, czyli akcjonariuszami. Proces założenia spółki jest skomplikowany i kosztowny. Przede wszystkim wymaga:

 • sporządzenia pisemnej umowy spółki w formie aktu notarialnego,
 • dokonania wpisu do KRS-u,
 • wniesienia wkładu własnego przez akcjonariuszy,
 • ustanowienia zarządu i rady nadzorczej.

Pod względem strukturalnym spółka akcyjna przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymaga jednak zaangażowania większego kapitału. Jej status musi być sporządzony w formie aktu notarialnego pod groźbą nieważności. Spółka akcyjna jest osobą prawną, co umożliwia prowadzenie działalność we własnym imieniu. Prawo do jej reprezentowania posiada wyłącznie zarząd, którego członków powołuje rada nadzorcza. Największą różnicą pomiędzy spółką akcyjną a pozostałymi spółkami handlowymi jest sposób pozyskiwania kapitału. Spółka akcyjna, jako jedyna ze wszystkich form gospodarczych, może pozyskiwać go na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez emisję obligacji.

Akcje spółki podlegają ciągłemu obrotowi na giełdzie papierów wartościowych – łatwo można je kupić lub sprzedać, więc jest duża rotacja wśród właścicieli firmy. Dodatkowo każdy właściciel akcji ma prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Decyzje podejmowane podczas zgromadzenia dotyczą przede wszystkim podziału zysku spółki oraz oceny pracy zarządu. Zarząd natomiast jest organem zajmującym się codziennym funkcjonowaniem spółki. Podczas zgromadzenia wszystkie decyzje podejmowane są drogą głosowania, natomiast istotność głosu zależy od ilości posiadanych akcji. Oznacza to, że największy wpływ na działanie firmy posiadają osoby, które mają pakiet kontrolny, czyli ilość akcji, która pozwala przegłosować innych akcjonariuszy. Właściciele akcji nie odpowiadają za zobowiązania spółki. W razie jej ewentualnej upadłości tracą wyłącznie posiadane akcje. Spółka ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Natomiast roczne sprawozdania finansowe muszą być każdorazowo badane przez biegłego rewidenta.

Spółka akcyjna

Zalety

Wady

- możliwość pozyskania kapitału na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez emisję obligacji

- akcjonariusze nie odpowiadają majątkiem własnym za zobowiązania spółki

- podmiot odrębny od wspólników

- złożona struktura (do funkcjonowania spółki niezbędne są organy - zarząd spółki, walne zgromadzenie i rada nadzorcza)

- skomplikowany i kosztowny proces założenia spółki

- konieczność wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 100 000 zł

- obowiązek prowadzenia pełnej księgowości oraz dodatkowo sprawozdanie finansowe musi być badane przez biegłego rewidenta

- brak wpływu mniejszych udziałowców na działalność spółki

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z najważniejszych elementów planowania własnej firmy. Ważne jest, aby rozważyć wszystkie plusy i minusy, bowiem dokonany wybór wpłynie na takie aspekty jak: forma opodatkowania, zakres odpowiedzialności majątkowej, sposób prowadzenia księgowości, koszty prowadzenia bieżącej działalności czy sposób rozliczania się firmy z fiskusem.

Źródło:
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (9)

dodaj komentarz
~endi
a nie można zlikwidować tego wszystkiego i wprowadzić jedną prostą formę ? poza tym spółka powinna mieć kapitał zakładowy w wysokości 50% domniemanych możliwych strat , a nie tak jak jest obecnie kapitał zakładowy spółki z o. o.5000 zł . Straty mogą iść w miliony a potem okazuje się , że nie można nic odzyskać
~Lol
Forma prawna firmy??? Co to znaczy?
~Buhahaha
Zanim założysz działalność gospodarczą w Polsce puknij się w głowę, przeczytaj historie takie jak Romana Kluski i załóż firmę w Czechach, Słowacji, UK, Niemczech dopóki w Polsce się nie obudzą jak się traktuje przedsiębiorcę.
~Dim
" sporządzenie statusu w formie aktu notarialnego" - to chyba też trzeba poprawić s=t
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Jez
Jak w spółce z o.o. uniknąć podwójnego opodatkowania? Załóżmy, że jeden udziałowiec i ma 100 procent udziałów. Da się tak zrobić, żeby się utrzymywał się z zysku spółki, ale tak aby nie było formalnej wypłaty dywidendy? Np. samochód i dom jest na spółkę, ale właściciel używa ich do prywatnych celów. Jak w spółce z o.o. uniknąć podwójnego opodatkowania? Załóżmy, że jeden udziałowiec i ma 100 procent udziałów. Da się tak zrobić, żeby się utrzymywał się z zysku spółki, ale tak aby nie było formalnej wypłaty dywidendy? Np. samochód i dom jest na spółkę, ale właściciel używa ich do prywatnych celów. Jak to zrobić, żeby skarbówka nie miała się do czego przyczepić?
~ff
Chyba nie rozumiesz istoty spółki z o.o. bo to co proponujesz to niestety w żadnym wypadku nie przejdzie.

Jaki efekt tak naprawdę chcesz osiągnąć? Jeżeli zdjąć z siebie wszelką odpowiedzialność i optymalizować podatkowo to najlepiej założyć spółkę komandytową z własną spółką z o.o.
~ff
Artykuł bardzo nieprofesjonalny. Przy JDG: Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych jest od 2.000.000 euro, a nie od 1.200.000 (zmiana prawa od 2017 roku), dziedziczenie przedsiębiorstwa wprost zapewnia zapis windykacyjny, sprzedać przedsiębiorstwo tez mozna bez problemu.

Po tym przestałem czytać te wypociny.
~Dim
Ale komentarz zadziałał już poprawiono.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki