REKLAMA

FORTE: wyniki finansowe

2022-09-05 21:50
publikacja
2022-09-05 21:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_30.06.2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_30.06.2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSDZ_30.06.2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_FORTE_Raport_z_przegladu_srodrocznego_SSF_30.06.2022_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FM_FORTE_Raport_z_przegladu_srodrocznego_JSF_30.06.2022_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 688 698 608 598 148 340 133 841
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 732 85 741 11 789 18 856
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 41 325 83 454 8 901 18 353
IV. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej 76 960 62 143 16 577 13 666
V. Całkowite dochody netto za okres 44 270 74 264 9 535 16 332
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 756) 46 448 (10 286) 10 215
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 763) (8 635) (4 257) (1 899)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 71 757 (69 793) 15 456 (15 349)
IX. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 293 (32 356) 925 (7 116)
X. Liczba akcji (w szt.) 23 930 796 23 930 796 23 930 796 23 930 796
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł/ EUR) 3,22 2,60 0,69 0,57
XII. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XIII. Suma aktywów 1 541 495 1 437 464 329 337 312 533
XIV. Zobowiązania razem 750 245 642 621 160 288 139 718
XV. Zobowiązania długoterminowe 410 820 319 022 87 771 69 362
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 339 425 323 599 72 517 70 357
XVII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 788 930 792 215 168 553 172 243
XVIII. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 5 113 5 203
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 32,97 33,10 7,04 7,20
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 537 770 547 091 115 831 120 315
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (41 542) 27 674 (8 948) 6 086
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (33 696) 78 522 (7 258) 17 268
XXIII. Zysk (strata) okresu (27 894) 72 302 (6 008) 15 900
XXIV. Całkowite dochody netto okresu (61 602) 83 917 (13 269) 18 455
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (67 774) (17 070) (14 598) (3 754)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 189) 47 262 (7 364) 10 394
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 112 036 (9 647) 24 132 (2 122)
XXVIII. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 005 20 545 2 155 4 518
XXIX. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 2,00 4,00 0,43 0,88
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (1,17) 3,02 (0,25) 0,66
XXXII. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXIII. Suma aktywów 984 865 922 876 210 414 200 651
XXXIV. Zobowiązania razem 557 698 386 244 119 151 83 977
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 287 994 158 680 61 529 34 500
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 269 704 227 565 57 622 49 477
XXXVII. Kapitał własny 427 168 536 632 91 264 116 674
XXXVIII. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 5 113 5 203
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 17,85 22,42 3,81 4,88


Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 30 czerwca 2022 roku przeliczono
wg kursu średniego NBP EUR z dnia 30.06.2022 roku 1 EUR = 4,6806 zł.
Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych za I półrocze 2022 roku przeliczono wg kursu NBP
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 1 EUR średni za I półrocze 2022 roku =
4,6427 zł.


Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów stan na dzień 31 grudnia 2021 roku przeliczono wg
kursu średniego NBP EUR z dnia 31.12.2021 roku 1 EUR = 4,5994 zł.
Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych za I półrocze 2021 roku przeliczono wg kursu NBP
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 1 EUR średni za I półrocze 2021 roku =
4,5472 zł. 


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF 30.06.2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSSF 30.06.2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe
JSF 30.06.2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfJSF 30.06.2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe
SSDZ_30.06.2022-sig-sig-sig-sig.pdfSSDZ_30.06.2022-sig-sig-sig-sig.pdf Komentarz Zarządu
GK FORTE Raport z przeglądu śródrocznego SSF_30.06.2022_pl.pdfGK FORTE Raport z przeglądu śródrocznego SSF_30.06.2022_pl.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF
FM FORTE Raport z przeglądu śródrocznego JSF_30.06.2022_pl.pdfFM FORTE Raport z przeglądu śródrocznego JSF_30.06.2022_pl.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-05 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu
2022-09-05 Maria Małgorzata Florczuk Członek Zarządu
2022-09-05 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
2022-09-05 Andreas Disch Członek Zarządu
2022-09-05 Walter Stevens Członek Zarządu
2022-09-05 Anna Wilczyńska Główny Księgowy
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki