REKLAMA

FEMTECH: Zakończenie subskrypcji akcji serii F

2022-06-30 15:25
publikacja
2022-06-30 15:25
Zarząd spółki pod firmą Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej Emitentem), przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o postanowienie § 6a statutu Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 kwietnia 2022 roku – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie § 6a statutu Spółki tj. w ramach kapitału docelowego
Data zakończenia subskrypcji: 30 czerwca 2022 roku – data do kiedy miały być zawarte umowy subskrypcji

2.Data przydziału akcji:
Nie dotyczy. Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją:
Zgodnie z podjęta uchwałą nie mniej niż 1 nie więcej niż 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 833 334 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii F były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii F zostaną w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferty objęcia akcji na okaziciela serii F zostały przyjęta przez jedną osobę prawną i jedną osobę fizyczną.

8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
W ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte prze jedną osobę prawną i jedną osobę fizyczną.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Podmioty, które objęły akcje serii F nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
W emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 1.845 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy), podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 17.488 zł (siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) zł;
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki