REKLAMA

FEERUM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 21:52
publikacja
2021-04-30 21:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_(MSR_1)_SF_2020_jednostkowe_FEERUM_SA-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Feerum_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu__30.04.2021_wersja_fin-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ECDP_Audyt_sprawozdanie_z_badania_Feerum_S.A_30042021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 109.644 240.187 24.506 55.834
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7.155) 22.314 (1.599) 5.187
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6.926) 20.073 (1.548) 4.666
IV. Zysk (strata) netto (7.905) 19.737 (1.767) 4.588
V. Zysk na akcję (0,83) 2,07 (0,19) 0,48
VI. Rozwodniony zysk na akcję (0,83) 2,07 (0,19) 0,48
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 30.305 21.908 6.773 5.093
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10.610 (10.601) 2.371 (2.464)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (6.126) (4.671) (1.369) (1.086)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 34.789 6.636 7.775 1.543
XI. Aktywa 194.853 233.852 42.224 54.914
XII. Zobowiązania długoterminowe 25.548 20.414 5.536 4.794
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 64.784 96.243 14.038 22.600
XIV. Kapitał własny 104.522 117.195 22.649 27.520


Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z systuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone po kursie 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2020 roku) oraz 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku),
które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne
pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
zostały przeliczone odpowiednio po kursie 4,4742 PLN/EUR oraz 4,3018
PLN/EUR, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne_(MSR 1)_SF_2020_jednostkowe FEERUM SA-sig-sig-sig.pdfRoczne_(MSR 1)_SF_2020_jednostkowe FEERUM SA-sig-sig-sig.pdf Feerum_SA_Roczne_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_MSSF_2020
Sprawozdanie Zarządu Feerum_2020-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Feerum_2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Feerum_SA_i_GK_Feerum_2020
List Zarządu_ 30.04.2021 wersja fin-sig-sig.pdfList Zarządu_ 30.04.2021 wersja fin-sig-sig.pdf List Prezeza Zarządu Feerum SA
ECDP Audyt_sprawozdanie z badania_Feerum S.A_30042021.pdfECDP Audyt_sprawozdanie z badania_Feerum S.A_30042021.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Feerum SA za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2021-04-30 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 ELIZA DĄBROWSKA-STRUG GŁÓWNY KSIĘGOWY
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki