REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2021-10-15 23:37
publikacja
2021-10-15 23:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FF_skonsolidowane_2021.06_-_v.6.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarządu_z_dzialalności_Grupy_kapitalowej_-_raport_za_I_pólrocze_2021_-_v.6_(1).T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SF.sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF.sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 2 753 2 864 605 645
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 404 200 309 45
III. Zysk (strata) brutto 1 404 125 309 28
IV. Zysk (strata) netto 862 125 190 28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 -3 076 1 -693
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -590 0 -130 0
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -583 -3 076 -128 -693
IX. Aktywa razem 8 067 9 042 1 784 2 025
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 486 51 945 10 946 11 631
XI. Zobowiązania długoterminowe 17 001 17 903 3 761 4 009
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 485 34 042 7 186 7 623
XIII. Kapitał własny -41 420 -42 904 -9 162 -9 607
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 1 000 221 224
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 250 000 25 000 000 1 250 000 25 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,69 0,01 0,15 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,69 0,01 0,15 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -33,14 -1,72 -7,33 -0,38
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -33,14 -1,72 -7,33 -0,38
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do
euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz za okresy
porównywalne ustalane są na podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy
Bank Polski. Podstawowe pozycje bilansu,rachunku zysków istrat
orazrachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania
finansowego oraz danych porównywalnych przeliczono na euro. Poszczególne
pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs
średni na dzień 30.06.2021 roku wynosił 4,5208; na dzień 30.06.2020 roku
wynosił 4,4660 PLN, kurs średni na dzień 31.12.2020 roku wynosił 4,6148
PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym. Kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5472 PLN. Kurs średni w
okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR =
4,4412 PLN </font>
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 2021-10-15 o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm">
<a name="_Hlk36232736"><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif">Z</font></span></a><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif">arządca
Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
["Emitent", "Spółka"], informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
25/2021 z dnia 7 października 2021r., iż dokonane zostały korekty
skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku Spółki,
przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 30 września
2021 roku, wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><br style="line-height: 115%">
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku (
dalej również: "Raport") polega na:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; text-indent: -18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif">1.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
1. </font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">korekcie</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span>a)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span>kursów walut służących do przeliczenia danych
finansowych z PLN na EUR dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów
i sprawozdania z przepływów pieniężnych,</span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span>b)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">     
</font></span><span>wartości aktywów w pozycji „środki pieniężne i ich
ekwiwalenty” do wartości 350 tys. zł oraz wartość pasywów w pozycji
„długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe” do wartości 13.344 tys. zł
oraz „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”
do wartości 6.071 tys. zł, w związku ze skorygowaniem zapisów w zakresie
spłaty części zobowiązań. W wyniku tych korekt suma bilansowa uległa
zmniejszeniu do kwoty 8.067 tys. zł. (str. 5),</span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span>c)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span>wartości aktywów w pozycji „środki pieniężne i ich
ekwiwalenty” do wartości 301 tys. zł oraz wartość pasywów w pozycji
„długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe” do wartości 13.344 tys. zł
oraz „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”
do wartości 11.302 tys. zł, w związku ze skorygowaniem zapisów w
zakresie spłaty części zobowiązań. W wyniku tych korekt suma bilansowa
uległa zmniejszeniu do kwoty 7.529 tys. zł. (str. 36)</span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom: 0cm; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span>2.</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">      2.
</font></span><span>uzupełnieniu</span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span>a)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span>informacji na temat Komitetu Audytu,</span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span>b)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">     
</font></span><span>informacji na temat zmian w zakresie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,</span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span>c)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span>informacji w zakresie aktualnego stanu procesu
restrukturyzacji Emitenta,</span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span>d)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">     
</font></span><span>przedstawiono noty informacyjne do sprawozdania
jednostkowego uszczegóławiające informacje na temat poszczególnych
pozycji sprawozdań składających się na jednostkowe sprawozdanie
finansowe Emitenta,</span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal">
<span><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif">e)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif">o
raport </font></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">z
przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z
przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">Jednocześnie
Zarządca Spółki informuje, że w związku z przedstawionym w tych
raportach stanowiskiem firmy audytorskiej, z uwagi na czas otrzymania
raportów ( dzisiaj, tj. 15.10.2021r. w godzinach popołudniowych), Zarząd
oraz Rada Nadzorcza, jako organy Spółki zobligowane do wyrażenia
stanowisk odnośnie stanowisk firmy audytorskiej, nie są w stanie z
przyczyn obiektywnych i oczywistych przekazać tych stanowisk w ramach
tego raportu bieżącego i korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za
I półrocze 2021 r. Chodzi mianowicie o czas jaki pozostaje do upływu
terminu publikacji raportu firmy audytorskiej, wskazanego przez Emitenta
w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 7 października 2021 r. na dzień
15.10.2021 r. (w godzinach licząc od otrzymania raportów) a czas
potrzebny do koniecznego i szczegółowego zapoznania się i odniesienia
się, przez wskazane organy Spółki, do ilości informacji umieszczonych
przez firmę audytorską w raportach.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">Stanowiska
organów Spółki zawierające odniesienie się do stanowisk zawartych w
raportach firmy audytorskiej zostaną przekazane w drodze raportu
bieżącego i okresowego niezwłocznie po ich wyrażeniu. Zarówno Zarząd i
Rada Nadzorcza pracują już nad tymi stanowiskami.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">Dodatkowo
Zarządca Spółki informuje, że w toku prac z audytorem ustalono, iż w
związku z zaistniałą sytuacją (publikacja dzisiaj raportów z przeglądów
(15.10.2021r.) jak i wyrażonych w nich stanowiskach) skonsolidowany
raport kwartalny za III kwartał 2021 r., którego termin publikacji
przypada na dzień 29.11.2021 r. poddany zostanie przeglądowi przez firmę
audytorską.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">
<span style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I
półrocze 2021 r. przekazanym przez Spółkę w dniu 30 września 2021 roku
nie uległy zmianie.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">
<span style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">Skonsolidowany
raport półroczny uzupełniony oraz korygowany w opisanym wyżej sposób
Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu
bieżącego.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">
<span style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">Raport
jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 2080 z późn. zm.).</font></span>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FF skonsolidowane 2021.06 - v.6.T.pdfFF skonsolidowane 2021.06 - v.6.T.pdf sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - raport za I półrocze 2021 - v.6 (1).T.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - raport za I półrocze 2021 - v.6 (1).T.pdf sprawozdanie Zarządu
Raport z przeglądu SF.sig.pdfRaport z przeglądu SF.sig.pdf raport z przeglądu
Raport z przeglądu SSF.sig.pdfRaport z przeglądu SSF.sig.pdf raport z przeglądu - skonsolidowane

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-15 Tomasz Mihułka Pełnomocnik
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki