8,1350 zł
0,18% 0,0150 zł
ENEA SA (ENA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Independent_Registered_Auditors_Report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_finanacial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_S.A._and_ENEA_Group_in_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statements_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Notification_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Supervisory_Board's_opinion_concerning_statements_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Supervisory_Board's_statement_concerning_Audit_Committee.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży netto 12 672 770 11 405 689 2 970 018 2 687 042
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 037 086 1 487 730 243 054 350 491
III. Zysk przed opodatkowaniem 868 701 1 466 567 203 591 345 505
IV. Zysk netto okresu sprawozdawczego 719 250 1 164 891 168 565 274 434
V. EBITDA 2 348 299 2 683 554 550 352 632 213
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 435 239 2 579 644 570 728 607 733
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 310 127) (3 482 925) (541 406) (820 535)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (161 400) 1 250 190 (37 826) 294 530
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (36 288) 346 909 (8 505) 81 728
X. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
XI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,56 2,42 0,36 0,57
XII. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,56 2,42 0,36 0,57
XIII. Aktywa razem 29 965 625 28 312 994 6 968 750 6 788 222
XIV. Zobowiązania razem 14 916 463 14 313 325 3 468 945 3 431 711
XV. Zobowiązania długoterminowe 10 109 857 10 063 012 2 351 130 2 412 672
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 806 606 4 250 313 1 117 815 1 019 040
XVII. Kapitał własny 15 049 162 13 999 669 3 499 805 3 356 510
XVIII. Kapitał zakładowy 588 018 588 018 136 748 140 981
XIX. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 34,09 31,71 7,93 7,60
XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 34,09 31,71 7,93 7,60






Powyższe dane finansowe za rok 2018 i 2017 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2017 r. – 4,1709 PLN/EUR),


-poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – 4,2669 PLN/EUR (dla okresu od 1
stycznia do 31 grudnia 2017 r. – 4,2447 PLN/EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2018 r..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2018 r..pdf
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane.pdfSprawozdanie finansowe skonsolidowane.pdf
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf
Informacja Zarządu.pdfInformacja Zarządu.pdf
Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Ocena RN dotycząca sprawozdań.pdfOcena RN dotycząca sprawozdań.pdf
Independent Registered Auditors Report.pdfIndependent Registered Auditors Report.pdf
Consolidated finanacial statements.pdfConsolidated finanacial statements.pdf
Report of the Management Board on the operations of ENEA S.A. and ENEA Group in 2018.pdfReport of the Management Board on the operations of ENEA S.A. and ENEA Group in 2018.pdf
Statements of the Management Board.pdfStatements of the Management Board.pdf
Notification of the Management Board.pdfNotification of the Management Board.pdf
Supervisory Board's opinion concerning statements .pdfSupervisory Board's opinion concerning statements .pdf
Supervisory Board's statement concerning Audit Committee.pdfSupervisory Board's statement concerning Audit Committee.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-03-21 Piotr Adamczak Członek Zarządu Piotr Adamczak
2019-03-21 Piotr Olejniczak Członek Zarządu Piotr Olejniczak
2019-03-21 Zbigniew Piętka Członek Zarządu Zbigniew Piętka


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.