REKLAMA

ENAP: wyniki finansowe

2021-05-28 17:15
publikacja
2021-05-28 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ-I_kw-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 319 7 534 1 820 1 714
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 151 -413 -252 -94
III. Zysk (strata) brutto -1 214 -473 -266 -108
IV. Zysk (strata) netto -1 021 -473 -223 -108
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 177 1 510 39 343
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 74 -83 16 -19
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -88 -1 251 -19 -284
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 163 176 36 40
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 318 27 009 6 076 5 933
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 034 7 303 2 368 1 604
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 725 146 370 32
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 303 5 344 1 138 1 174
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 284 19 706 3 709 4 329
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 935 3 935 844 864
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,12 0,05 -0,03 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,88 1,00 0,19 0,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje SQ-I kw-sig.pdfPozostałe informacje SQ-I kw-sig.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6 956 7 214 7 516
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 131 1 224 1 596
wartość firmy
- koszty zakończonych prac rozwojowych 13 15
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 830 5 168 5 373
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 995 822 547
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 845 682 455
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 150 140 92
II. Aktywa obrotowe 21 362 22 201 19 493
1. Zapasy 6 243 5 503 4 302
2. Należności krótkoterminowe 6 499 8 021 9 980
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 6 499 8 021 9 980
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 725 4 562 248
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 725 4 562 248
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 725 4 562 248
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 895 4 115 4 963
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 28 318 29 415 27 009
PASYWA
I. Kapitał własny 17 284 18 305 19 706
1. Kapitał zakładowy 3 935 3 935 3 935
2. Kapitał zapasowy 15 890 15 890 14 797
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 249 249 249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 105 105 105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 874 1 093
6. Zysk (strata) netto -1 021 -1 874 -473
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 034 11 110 7 303
1. Rezerwy na zobowiązania 1 108 1 212 837
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 144 236 94
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 554 563 541
a) długoterminowa 239 239 211
b) krótkoterminowa 315 324 330
1.3. Pozostałe rezerwy 410 414 203
długoterminowe
a) krótkoterminowe 410 414 203
2. Zobowiązania długoterminowe 1 725 2 132 146
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 725 2 132 146
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 303 5 691 5 344
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 5 139 5 691 5 148
3.2. Fundusze specjalne 164 0 196
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 898 2 075 976
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 898 2 075 976
a) długoterminowe 15
b) krótkoterminowe 2 898 2 075 961
P a s y w a r a z e m 28 318 29 415 27 009
Wartość księgowa 17 284 18 305 19 706
Liczba akcji (w szt.) 19 676 722 19 676 722 19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,88 0,93 1,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 17 843 19 303 14 866
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 17 843 19 303 14 866
- udzielonych gwarancji i poręczeń 17 843 19 303 14 866
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 17 843 19 303 14 866
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 319 7 534
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 229 6 779
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 90 755
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 359 6 866
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 292 6 224
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 67 642
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -40 668
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 074 1 047
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 114 -379
VI. Pozostałe przychody operacyjne 134 110
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 108
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 26 110
VII. Pozostałe koszty operacyjne 171 144
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 97
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38
3. Inne koszty operacyjne 171 9
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 151 -413
IX. Przychody finansowe 9
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4
3. Inne 4
X. Koszty finansowe 72 60
1. Odsetki w tym: 9
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4
3. Inne 68 51
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto -1 214 -473
XII. Podatek dochodowy -193
a) część bieżąca 60
b) część odroczona -253
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto -1 021 -473
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 422 941
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 676 722 19 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,12 0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 305 20 179 20 179
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 305 20 179 20 179
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 935 3 935 3 935
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 935 3 935 3 935
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 890 14 797 14 797
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 093
a) zwiększenia (z tytułu) 1 093
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 093
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 890 15 890 14 797
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 249 249 249
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 249 249 249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 105 105 105
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 105 105 105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 874 1 093 1 093
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -1 874 1 093 1 093
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 093
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy 1 093
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1 874 1 093
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto -1 021 -1 874 -473
zysk netto
a) strata netto 1 021 1 874 473
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 284 18 305 19 706
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 284 18 305 19 706
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 021 -473
II. Korekty razem 1 198 1 983
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 326 364
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 17
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -108 97
4. Zmiana stanu rezerw -104 -160
5. Zmiana stanu zapasów -740 77
6. Zmiana stanu należności 1 731 3 082
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -785 -2 696
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 870 964
9. Inne korekty 238
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 177 1 510
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 93
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -19 -83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -19 -83
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 74 -83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 084
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 084
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -88 -2 335
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -2 282
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -81 -36
3. Odsetki -7 -17
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -88 -1 251
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 163 176
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 163 176
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 562 72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 725 248
- o ograniczonej możliwości dysponowania 545 228
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SAQ-I kw-sig.pdfInformacja dodatkowa SAQ-I kw-sig.pdf INFORMACJA DODATKOWA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki