REKLAMA

ENAP: Zawarcie umowy

2023-05-19 13:39
publikacja
2023-05-19 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-19
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 19.05.2023 r. wpłynęła podpisana umowa z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie w przedmiocie wykonania zadania pn. „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Leżajsk Siedlanka”. Wartość Umowy (wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy) wynosi 22 700 000,00 zł netto, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu Umowy będzie odpowiednio pomniejszone; tak zmniejszone wynagrodzenie nie może być niższe niż 50% wynagrodzenia umownego. Termin realizacji Umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania Umowy, a rozliczenie ma następować poprzez płatności częściowe w okresach miesięcznych, do wysokości 80% wartości każdego z elementów ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym; wypłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym i wywiązaniu się Wykonawcy z wszystkich zobowiązań. Wykonawca udziela rękojmi na zasadach i na okres określony w Kodeksie cywilnym oraz gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót stanowiących przedmiot odbioru. Umowa przewiduje kary umowne, m.in. za zwłokę w realizacji i zwłokę w usunięciu wad oraz za inne uchybienia obowiązkom umownym, przy czym wysokość kar za zwłokę dla każdego z tytułów nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto (z podatkiem VAT), a łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, których może dochodzić Zamawiający ograniczona jest do wysokości 40% wartości Umowy netto, nie wliczając w to kar z tytułu odstąpienia od Umowy określonych na 20% wynagrodzenia umownego brutto. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy wynosi 5% wynagrodzenia brutto i stanowi je gwarancja ubezpieczeniowa.

Pozostałe warunki ww. Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6,25% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki