REKLAMA

EMPIK MEDIA & FASHION S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2016-09-28 20:33
publikacja
2016-09-28 20:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
EMF_-_RB_-_37_2016_-_ZALACZNIK_1_-_ogloszenie_zwolanie_NWZ_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EMF_-_RB_-_37_2016_-_ZALACZNIK_2_-_projekty_uchwal_na_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EMF_-_RB_-_37_2016_-_ZALACZNIK_3_-_plan_polaczenia_z_zalacznikami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EMF_-_RB_-_37_2016_-_ZALACZNIK_4_-_akt_zalozycielski_i_statut_Bookzz_wraz_z_tlumaczeniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 37/2016

Zarząd Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) informuje, iż na dzień 25 października 2016 r., na godzinę 12:30 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie transgranicznego połączenia spółki Empik Media & Fashion S.A. ze spółką Bookzz Holdings Limited.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej:
1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”).
2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z informacją podaną przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 36/2016, w dniu 28 września 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję, w której określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) na dzień 18 października 2016 r. Od tego dnia Spółka stanie się spółka niepubliczną, a jej akcje staną się akcjami imiennymi niezdematerializowanymi.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przewiduje, że na dzień Walnego Zgromadzenia Spółka będzie spółką niepubliczną, zaś jej akcje będą akcjami imiennymi niezdematerializowanymi. W takiej sytuacji do odbycia Walnego Zgromadzenia nie będą miały zastosowania przepisy KSH i Ustawy o Ofercie dotyczące spółek publicznych, a zgodnie z art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mieli uprawnieni z akcji imiennych Spółki, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33 poz. 259).

Marek Ondrejka
Prezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
EMF - RB - 37_2016 - ZALACZNIK 1 - ogloszenie zwolanie NWZ_pl.pdfEMF - RB - 37_2016 - ZALACZNIK 1 - ogloszenie zwolanie NWZ_pl.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ
EMF - RB - 37_2016 - ZALACZNIK 2 - projekty uchwal na NWZ.pdfEMF - RB - 37_2016 - ZALACZNIK 2 - projekty uchwal na NWZ.pdf Projekty uchwał
EMF - RB - 37_2016 - ZALACZNIK 3 - plan polaczenia z zalacznikami.pdfEMF - RB - 37_2016 - ZALACZNIK 3 - plan polaczenia z zalacznikami.pdf Plan połączenia
EMF - RB - 37_2016 - ZALACZNIK 4 - akt zalozycielski i statut Bookzz wraz z tlumaczeniem.pdfEMF - RB - 37_2016 - ZALACZNIK 4 - akt zalozycielski i statut Bookzz wraz z tlumaczeniem.pdf Akt założycielski i statut Bookzz Holdings Limited

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-28 Marek Ondrejka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki