REKLAMA

EMC: wyniki finansowe

2019-04-15 21:44
publikacja
2019-04-15 21:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
A18_EMC_Group_Sprawozdanie_z_badania_(SSF)_-_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN__EMC__15.04.2019_U_07_04_2019_Z1(Stanowisko_Zarzadu).PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN__EMC__15.04.2019_U_07_04_2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN__EMC__15.04.2019_U_08_04_2019_Z1(oswiadczenie_o_firmie_audytorskiej).PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_SF_2018.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_SDZ_2018.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN__EMC__15.04.2019_U_02_04_2019_Z1_(ocena).PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
1. Wybrane dane finansowe za okres 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 337 796 306 823 79 167 72 284
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 376 4 582 -2 432 1 079
III. Zysk (strata) brutto -15 704 -42 -3 680 -10
IV. Zysk (strata) netto -16 693 -1 425 -3 912 -336
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 277 23 710 -1 237 5 586
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 520 -23 872 -1 997 -5 624
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 334 965 2 188 227
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -4 463 803 -1 046 189
IX. Średnioważona liczba akcji 13 285 346 13 285 346 13 285 346 13 285 346
X. Zysk ( strata) na jedną akcję w PLN/EUR -1,2565 -0,1073 -0,2945 0,0253
XI. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 5 507 19 491 1 291 4 592
2. Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XII. Aktywa razem 289 083 291 153 67 229 69 806
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 908 161 969 40 909 38 833
XIV. Zobowiązania długoterminowe 98 659 81 423 22 944 19 522
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 77 249 80 546 17 965 19 311
XVI. Kapitał własny 113 175 129 184 26 320 30 973
XVII. Kapitał podstawowy 53 141 53 141 12 358 12 741
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 8,5188 9,7238 1,9811 2,3313


Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2018 roku     
                    1
EUR = 4,3000 PLNŚredni kurs obowiązujący w okresie 2018 roku                              
1 EUR = 4,2669 PLN


Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2017 roku          
              1
EUR = 4,1709 PLNŚredni kurs obowiązujący w okresie 2017 roku                              
1 EUR = 4,2447 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
A18 EMC Group Sprawozdanie z badania (SSF) - signed.pdfA18 EMC Group Sprawozdanie z badania (SSF) - signed.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
RN _EMC _15.04.2019_U_07_04_2019_Z1(Stanowisko Zarządu).PDFRN _EMC _15.04.2019_U_07_04_2019_Z1(Stanowisko Zarządu).PDF Stanowisko organu zarządzającego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniem
RN _EMC _15.04.2019_U_07_04_2019.PDFRN _EMC _15.04.2019_U_07_04_2019.PDF Opinia organu nadzorującego odnosząca się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniem
RN _EMC _15.04.2019_U_08_04_2019_Z1(oświadczenie o firmie audytorskiej).PDFRN _EMC _15.04.2019_U_08_04_2019_Z1(oświadczenie o firmie audytorskiej).PDF Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Grupa EMC SF_2018.pdf.XAdESGrupa EMC SF_2018.pdf.XAdES Roczne skonsolidowane sprawozdanie fiansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.
Grupa EMC SDZ_2018.pdf.XAdESGrupa EMC SDZ_2018.pdf.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA zawierające: Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego, Informację zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej, Pismo zarządu, Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
RN _EMC _15.04.2019_U_02_04_2019_Z1 (ocena).PDFRN _EMC _15.04.2019_U_02_04_2019_Z1 (ocena).PDF Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Martin Hrezo Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
2019-04-15 Tomasz Terlecki Członek Zarządu
2019-04-15 Maciej Piorunek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki