EKO HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2013-02-27 18:56
publikacja
2013-02-27 18:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EKO_Holding_raport_IVQ_2012.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 048 070 1 505 937 251 119 363 744
II. Koszt własny sprzedaży 810 065 1 188 587 194 093 287 091
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -78 929 10 412 -18 911 2 515
IV. Zysk (strata) brutto -83 804 4 043 -20 080 977
V. Zysk (strata) netto -74 761 2 736 -17 913 661
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -1,54 0,06 -0,37 0,01
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 154 22 761 5 308 5 498
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 902 -21 662 1 414 -5 232
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 599 -32 732 -7 092 -7 906
X. Aktywa trwałe 182 133 249 800 44 551 56 557
XI. Aktywa obrotowe 143 932 329 548 35 207 74 612
XII. Zobowiązania razem 209 543 370 221 51 256 83 821
XIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 180 043 327 748 44 040 74 205
XIV. Kapitał własny 132 179 209 302 32 332 47 388
XV. Kapitał podstawowy 4 862 4 862 1 189 1 101
XVI. Liczba akcji w sztukach 48 437 701 48 859 765 48 437 701 48 859 765
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,73 4,28 0,67 0,97


wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
EKO Holding


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EKO Holding raport IVQ 2012.pdfEKO Holding raport IVQ 2012.pdf rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 Grupy EKO Holding

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Włodzimierz Karandyszowski Prezes Zarządu
2013-02-27 Marcin Wower Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki