REKLAMA
ZAGŁOSUJ

EFIX DM: Umowy przedwstępne sprzedaży akcji Emitenta

2020-03-06 18:10
publikacja
2020-03-06 18:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
EFIX DM
Temat
Umowy przedwstępne sprzedaży akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust 2 zd. 2 i ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) i art. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie Wykonawcze”) spółka EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent; Spółka”) przekazuje informację poufną do publicznej wiadomości dotyczącą zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży akcji Emitenta przez akcjonariuszy z EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz zawiadomienia o otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Informacja Poufna”).
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. („Emitent; Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 30 października 2019 roku umów przedwstępnych sprzedaży akcji Emitenta przez akcjonariuszy z EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warunkiem zawarcia przyrzeczonych umów było niezgłoszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu wobec zamiaru nabycia akcji Emitenta”.
W dniu 6 marca 2020 roku Emitent otrzymał od EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zawiadomienie o otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wydanej na podstawie art. 106h Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 89, „Ustawa o obrocie”), o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia 815 178 akcji EFIX Dom Maklerski S.A. tj. w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Doręczenie decyzji Towarzystwu nastąpiło w dniu 6 marca 2020 r. Na podstawie art. 106h ust.5 Ustawy o obrocie, wydając Decyzję, Komisja ustaliła termin nabycia akcji Spółki przez Towarzystwo na 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni kalendarzowych od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.
Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:
W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR.
Realizacja umowy była uzależniona od niezgłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu wobec nabycia akcji Emitenta.
Ze względu na długi, pracochłonny i trudny do przewidzenia wynik uzyskania decyzji w sprawie braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji, w ocenie Zarządu Emitenta, ujawnienie niezwłoczne Informacji Poufnej rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
Zarząd Emitenta uważa, że nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, a wręcz odwrotnie informacja zbyt wcześnie upubliczniona mogłaby spowodować niewłaściwą jej ocenę w oczach klientów i inwestorów inwestujących w akcje Emitenta, jak również przekazywać nieprawdziwy obraz sytuacji Spółki.
W ocenie Zarządu Emitenta poufność informacji podlegającej opóźnieniu była zapewniona w momencie podjęcia decyzji o jej opóźnieniu, w szczególności poprzez posiadanie przez Emitenta wewnętrznych rozwiązań dotyczących ochrony informacji poufnych, obejmujących m.in. sporządzenie i aktualizowanie listy osób posiadających dostęp do przedmiotowej Informacji Poufnej zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-06 Tomasz Korecki Prezes Zarządu Tomasz Korecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki