4,4000 zł
-5,98% -0,2800 zł
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA (EFK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IIIQ19_Efekt_SA_19.11.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Efekt_SA_3q2019-nowy.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednsotkowe_sprawozdanie3Q2019_Efekt_SA_19.11.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 567 36 111 8 951 8 490
II. Koszty działalności operacyjnej 32 613 25 965 7 569 6 104
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 974 10 220 1 386 2 403
IV. Zysk (strata) brutto 3 867 7 942 898 1 867
V. Zysk (strata) netto 3 100 6 447 719 1 516
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,86 1,43 0,43 0,34
VIII. Aktywa trwałe 99 402 95 711 22 728 22 258
IX. Aktywa obrotowe 13 843 16 338 3 165 3 800
X. Kapitał własny 48 756 45 827 11 148 10 657
XI. Kapitał zakładowy 1 665 1 665 381 387
XII. Zobowiązania długoterminowe 51 029 53 827 11 668 12 518
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 460 12 395 3 078 2 883
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 295 13 056 1 461 3 069
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 620 -1 166 -2 001 -274
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 396 -7 630 -1 252 -1 794
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 29,28 27,52 6,69 6,40


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank
Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą: Okres obrotowy
01.01.2019 – 30.09.2019 średni kurs w okresie*, 4,3086
Kurs na ostatni dzień okresu    4,3736,
Okres obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018 średni kurs w okresie*, 4,2669
Kurs na ostatni dzień okresu    4,3000,
Okres obrotowy 01.01.2018 – 30.09.2018 średni kurs w okresie*, 4,2535
Kurs na ostatni dzień okresu    4,2714,
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca 
w danym okresie.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
prezentowanego okresu.Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku
dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IIIQ19 Efekt SA 19.11.2019.pdfIIIQ19 Efekt SA 19.11.2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Korporacja Gospodarcza „Efekt” S.A.
Jednostkowe Efekt SA 3q2019-nowy.xmlJednostkowe Efekt SA 3q2019-nowy.xml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe GK Korporacja Gospodarcza „Efekt” S.A. w formacie xml.XAdES
Jednsotkowe sprawozdanie3Q2019 Efekt SA 19.11.2019.pdfJednsotkowe sprawozdanie3Q2019 Efekt SA 19.11.2019.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe GK Korporacja Gospodarcza „Efekt” S.A w formacie PDF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.