REKLAMA
WEBINAR

ECHO: wyniki finansowe

2023-05-25 00:06
publikacja
2023-05-25 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Echo_Investment_za_pierwszy_kwartal_2023_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_quarterly_report_of_the_Echo_Investment_Capital_Group_for_Q1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 210 093 283 636 44 696 61 034
II. Zysk operacyjny 25 300 108 467 5 382 23 340
III. Zysk (strata) brutto 20 843 72 929 4 434 15 693
IV. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 11 533 51 442 2 454 11 069
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (154 641) 94 048 (32 899) 20 238
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 54 535 (95 897) 11 602 (20 635)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (63 433) 143 017 (13 495) 30 775
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (163 539) 141 168 (34 792) 30 377
IX. Aktywa razem 5 874 644 6 705 387 1 256 474 1 441 244
X. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 655 299 1 731 098 354 037 372 079
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 917 439 2 385 124 410 104 512 654
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 136 295 2 395 373 456 913 514 857
XIII. Liczba akcji 412 690 582 412 690 582 412 690 582 412 690 582
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 0,12 0,01 0,03
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,01 4,19 0,86 0,90
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitalowej Echo Investment za pierwszy kwartal 2023 r.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitalowej Echo Investment za pierwszy kwartal 2023 r.pdf
Consolidated quarterly report of the Echo Investment Capital Group for Q1 2023.pdfConsolidated quarterly report of the Echo Investment Capital Group for Q1 2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2023-05-25 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki