REKLAMA

Długi pogrążają firmy

2018-01-26 06:00
publikacja
2018-01-26 06:00

Brak płynności finansowej to jedna z głównych przyczyn destabilizacji firm. W 2017 r. upadłość ogłosiło 591 przedsiębiorstw, jednocześnie wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne w 348 podmiotach. Statystyki pokazują wzrost liczby firm borykających się z niewypłacalnością, którego podstawą są problemy ze ściągalnością długów. Okazuje się, że wartość wykupionych wierzytelności w 2016 r. wzrosła o 16,6 proc. Z usług faktoringowych skorzystało 20 proc. więcej klientów niż w 2015 r.

Problem nierzetelności płatniczej wśród firm, głownie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pozostaje powszechnym zjawiskiem. Opublikowane w sierpniu 2017 r. przez BIG InfoMonitor dane wskazują, że 48 proc. firm miało do czynienia z niesolidnością swoich odbiorców, którzy regulowali płatności za otrzymany towar czy usługi z ponad 60-dniowym opóźnieniem.

Sytuacji nie poprawia nawet rosnąca koniunktura gospodarcza. Długie terminy płatności są jednym z głównych problemów, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa. Zapłatę za towar czy usługi otrzymują nawet po 180 dniach od wystawienia faktury. Prowadzi to do problemów z płynnością finansową, która w efekcie spowalnia rozwój firmy. Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć nowych miejsc pracy czy inwestować w swój biznes. Rozwiązaniem może być m.in. sprzedaż wierzytelności czy faktoring, dzięki któremu firma otrzymuje zapłatę za towar lub usługę w ciągu kilku dni od wystawienia faktury.

Rośnie rola faktoringu

Brak zapłaty od kontrahenta to przede wszystkim brak środków na dalszą działalność, jak i konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przedsiębiorca musi bowiem zapłacić VAT i podatek dochodowy od wpływów, których nie otrzymał. Duże przedsiębiorstwa radzą sobie z taką sytuacją lepiej niż małe firmy, które zazwyczaj dysponują skromnym zapleczem finansowym. Dlatego wystarczy kilka niezapłaconych na czas faktur i tracą płynność finansową.

Upadłość firm w latach 2010-2017*

Rok

Upadłości ogółem

2010

681

2011

710

2012

880

2013

888

2014

807

2015 

750

2016

606

2017

591

Źródło: Bankier.pl, na podstawie danych publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

* dane nie uwzględniają rozpoczętych postępowań restrukturyzacyjnych

Aby uchronić się przed tego typu sytuacją, należy przede wszystkim sprawdzić kontrahentów, z którymi firma zamierza współpracować. Warto zgromadzić jak najwięcej informacji na ich temat z różnych wywiadowni gospodarczych oraz sprawdzić, czy dany podmiot widnieje m.in. w BIG InfoMonitor, Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej, Rejestrze Należności Publicznoprawnych, Krajowym Rejestrze Długów. Oczywiście brak informacji w rejestrach o danym podmiocie nie oznacza, że mamy do czynienia z rzetelnym kontrahentem.

Ściąganie długów stało się powszechnym problemem, z którym boryka się coraz większa liczba przedsiębiorstw. W związku z tym częściej skłaniają się one ku skorzystaniu z usług faktoringowych. Są dość kosztownym rozwiązaniem, ale pozwalają uchronić się przed pozostaniem z przeterminowanymi wierzytelnościami.

Potwierdzają to dane GUS, według których w 2016 r. z faktoringu skorzystało 14 806 klientów, czyli o 20 proc. więcej niż w roku poprzednim. Po taką pomoc sięgały głownie firmy prowadzące działalność w zakresie przemysłu (25,6 proc.) oraz handlu (25,3 proc.). Mniejszy odsetek zaobserwowano w transporcie (12,2 proc.) czy budownictwie (8,7 proc.). Natomiast wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 16,6 proc., tj. z 165 290 mln zł w 2015 r. do 192 738 mln zł w 2016 r.

Wady i zalety sprzedaży długów

Sprzedaż długu firmy dla wielu podmiotów może być jedyną możliwością dostępu do części zamrożonych środków pieniężnych oraz sposobem na poprawienie płynności. Jednak takie rozwiązanie nie jest opłacalne dla każdego przedsiębiorstwa.

Faktoring zyskuje znaczącą rolę jako instrument finansowania zewnętrznego. Obok kredytu, powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków pieniężnych w przedsiębiorstwach. Sprzedaż wierzytelności pozwala niemal natychmiast pozyskać zamrożoną gotówkę. Należy jednak pamiętać, że faktoring dotyczy wyłącznie nieprzeterminowanych wierzytelności.

Przedsiębiorstwa, które posiadają przeterminowane długi, mogą podjąć decyzję o ich sprzedaży firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym czy osobom prywatnym. Trzeba jednak mieć na uwadze, że możliwe jest odzyskanie część wartości całej wierzytelności. Pozostała kwota stanowi niejako wynagrodzenie dla cesjonariusza, który ponosi ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta.

 – Atrakcyjność długu dla potencjalnego nabywcy zależy od jego wysokości, zadłużonego podmiotu oraz zabezpieczenia wierzytelności. Mankamentem sprzedaży długu dla firm jest fakt, że trudno jest odzyskać pełną wartość wierzytelności. Najłatwiej sprzedać taki, który posiada zabezpieczenie w postaci hipoteki lub zastawu nieruchomości, zwiększa to bowiem możliwość wyegzekwowania wierzytelności u potencjalnego dłużnika. Tzw. sprzedaż całkowita długu (w której otrzymujemy 90–100 proc. wierzytelności) jest najrzadziej spotykaną formą sprzedaży, m.in. z uwagi na to, że wartość zabezpieczenia musi kilkunastokrotnie przewyższać wartość samego długu. Częściej spotyka się mniej korzystną dla zbywającego tzw. sprzedaż częściową, firma wówczas może uzyskać 30-40 proc. wartości wierzytelności – wyjaśniają Piotr Hejmanowski oraz Magdalena Flis, eksperci Tax Care.

Zalety sprzedaży wierzytelności

Wady sprzedaży wierzytelności

- szybsze odzyskanie środków finansowych (natychmiastowe uzyskanie zapłaty ceny sprzedaży należności),

- oszczędność kosztów i czasu administrowania należnościami,

- zmniejszenie zobowiązań podatkowych (różnica pomiędzy wartością nominalną długu a uzyskaną ceną sprzedaży stanowi koszt uzyskania przychodu),

- redukujemy koszty własne i uzyskujemy przypływ gotówki w postaci ceny sprzedaży wierzytelności,

- poprawa wizerunku bilansowego (zamknięcie kont księgowych poszczególnych dłużników),

- poprawa płynności finansowej,

- utrata kontroli nad wierzytelnościami,

- niska cena sprzedaży wierzytelności,

- nie wszystkie wierzytelności można sprzedać (przeważnie te, których ściągnięcie zakończy się sukcesem),

- konieczność zgromadzenia dokumentów potwierdzających istnienie długu (zwiększa to szanse na odzyskanie należności),

- utrata zysku z transakcji, której dotyczył dług, wynikająca z dyskonta udzielonego firmie kupującej,

Źródło: Bankier.pl

Rozważając sprzedaż długu, należy pamiętać, że nie każdą wierzytelność uda się sprzedać. Firmy unikają bowiem zakupu niepewnych roszczeń. Analizują ryzyko nabycia wierzytelności i na tej podstawie podejmują decyzję o jej zakupie oraz cenie, którą mogą zaoferować. Zwracają również uwagę na formę jej udokumentowania. Dlatego warto zebrać jak największą liczę dokumentów potwierdzających istnienie długu, co zwiększa szanse na jego odzyskanie.

W razie sprzedaży przez przedsiębiorcę własnych wierzytelności otrzymanie zapłaty z tego tytułu przez wierzyciela nie generuje po jego stronie przychodu podatkowego. Natomiast wadą takiego rozwiązania jest wyzbycie się praw do określonego długu, co powoduje niemożność jego dochodzenia w przyszłości np. kiedy kondycja dłużnika ulegnie znaczącej poprawie.

– Stratę na wartości nominalnej długu firmy można częściowo zrekompensować dzięki przepisom podatkowym. Różnicę między nominalną wartością wierzytelności a ceną jej sprzedaży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że od 2018 r. maksymalną kwotą zaliczaną do kosztów uzyskania przychodu będzie kwota rozpoznanego wcześniej przychodu (czyli kwota, którą firma uzyskuje ze sprzedaży wierzytelności) – informują Piotr Hejmanowski oraz Magdalena Flis.

Przedsiębiorca nie ma również wpływu na to, co będzie się działo z długiem po jego sprzedaży. Wprawdzie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze kroki windykacyjne podejmowane przez nabywcę wierzytelności, mimo to warto dołożyć starań, aby wybrana firma działała etycznie. W przeciwnym razie można stracić potencjalnych kontrahentów.

Poprawy na horyzoncie nie widać

Analizy BIG InfoMonitor z sierpnia 2017 r. pokazują, że odsetek przedsiębiorców skarżących się na problem z nieterminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów wzrósł w stosunku do poprzednich kwartałów – z 45 proc. po I kw. do 47,9 proc. po drugim kwartale.

Ponadto przedsiębiorcy nie spodziewają się szczególnej poprawy w kwestii ściągalności płatności. Wśród badanych firm, większość (61 proc.) twierdzi, że sytuacja się nie zmieni, 10 proc. uważa, że ulegnie pogorszeniu, natomiast co piąty przedsiębiorca (21,4 proc.) zakłada, że liczba faktur płaconych z co najmniej 60-dniowym opóźnieniem będzie mniejsza niż obecnie.

Problemy z przepływem środków pieniężnych wpływa nie tylko na pozycje polskich firm na rynku krajowym. Hamuje również ekspansję na zagraniczne rynki, co powoduje, że rodzime podmioty nie mogą konkurować z wiodącymi markami. Przedsiębiorstwa są zmuszane do znalezienia zewnętrznego źródła finansowania, np. kredytu bankowego. Jednak jego uzyskanie nie zawsze jest możliwe zważywszy na pogarszającą się płynność finansową firmy. Skłania to do skorzystania z alternatywnych rozwiązań, m.in. faktoringu czy sprzedaży długu. Należy jednak pamiętać, że takie formy posiadają zarówno zalety i wady, dlatego warto je przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (4)

dodaj komentarz
doradcakredytmarket
Dzień dobry, inwestowanie w rozwój firmy jest nierozłącznym elementem efektywnej działalności biznesowej. Osoby prowadzące biznes od min. 2 lat, mogą skorzystać z po życzki na rozwój firmy w Kredytmarket.com. Kwota, jaką oferujemy to 10-50 tys. zł na okres 3-6 m-cy. Nasza oferta jest wyjątkowo konkurencyjna na tle innych firm pożyczkowych Dzień dobry, inwestowanie w rozwój firmy jest nierozłącznym elementem efektywnej działalności biznesowej. Osoby prowadzące biznes od min. 2 lat, mogą skorzystać z po życzki na rozwój firmy w Kredytmarket.com. Kwota, jaką oferujemy to 10-50 tys. zł na okres 3-6 m-cy. Nasza oferta jest wyjątkowo konkurencyjna na tle innych firm pożyczkowych i faktoringu. Cały proces jest elektroniczny, szybki i bez konieczności dostarczania dokumentów. Decyzja dostarczana jest w ciągu 15 min, a środki przelewane sa po 2 dniach na konto wnioskodawcy. W celu zyskania szczegółowych informacji zapraszamy do naszego kalkulatora kredytmarket.com
karbinadel
Wystarczy, żeby wszyscy solidarnie zaczęli stosować zasadę "nie mas kasy, nie ma towaru". Za parę tygodni problem sam się rozwiąże
aow_faktoring
karbinadel, a co z firmami usługowymi? Proponujesz płacić po czy przed wykonaniem usługi? Tak czy inaczej jedna ze stron zawsze może nie wywiązać się z umowy. Dlatego z faktoringu korzystają branże takie jak transport czy budownictwo, gdzie najpierw trzeba zainwestować i wykonać usługę. Faktoring oprócz finansowania bieżącej działalności,karbinadel, a co z firmami usługowymi? Proponujesz płacić po czy przed wykonaniem usługi? Tak czy inaczej jedna ze stron zawsze może nie wywiązać się z umowy. Dlatego z faktoringu korzystają branże takie jak transport czy budownictwo, gdzie najpierw trzeba zainwestować i wykonać usługę. Faktoring oprócz finansowania bieżącej działalności, daje też możliwość rozwoju firmy - inwestycji, podejmowania kolejnych zleceń nie czekając na rozliczenie poprzednich.
pwllla
Czy to jeszcze kogoś dziwi. Chronimy w tym kraju dłużnika, na każdym kroku mu pomagamy. Ale zakładamy, że jak ktoś miał pieniądze, aby pożyczyć lub założyć np. za towar, to swobodnie te pieniądze może stracić. Przecież to jest jakaś paranoja... Ja swoje długi przekazałam do kancelarii mec. Dariusza Staniszewskiego. 80% już odzyskane.Czy to jeszcze kogoś dziwi. Chronimy w tym kraju dłużnika, na każdym kroku mu pomagamy. Ale zakładamy, że jak ktoś miał pieniądze, aby pożyczyć lub założyć np. za towar, to swobodnie te pieniądze może stracić. Przecież to jest jakaś paranoja... Ja swoje długi przekazałam do kancelarii mec. Dariusza Staniszewskiego. 80% już odzyskane. Praca wyglądała zupełnie inaczej niż w przypadku "tradycyjnych firm". Nie trzeba było pospieszać, pytać, dowiadywać się. Okresowe informacje o postępie prac, kopie pism, wszystko szybko i jasno. Nie warto się poddawać. Niestety machniecie ręką to zachęcenie dłużnika do okradania kolejnych osób...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki