REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2022-09-29 07:32
publikacja
2022-09-29 07:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_PSr2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PSr2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_JSF_Drozapol_PSr2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_SSF_Drozapol_PSr2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 799 89 584 16 111 19 701
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 191 18 057 3 272 3 971
III. Zysk (strata) netto 12 422 14 665 2 676 3 225
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12 422 14 665 2 676 3 225
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 925 3 614 3 861 795
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -622 -12 -134 -3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 355 4 451 -4 169 979
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 052 8 053 -442 1 771
IX. Aktywa, razem 117 421 117 025 25 087 25 444
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 355 34 203 6 699 7 436
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 167 7 992 1 531 1 738
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 24 188 26 211 5 168 5 699
XIII. Kapitał własny 86 066 82 822 18 388 18 007
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 536 6 652
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,03 2,40 0,44 0,53
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 14,07 13,54 3,01 2,94


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2021r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2021-30.06.2021 r.Do
wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:*Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na 30.06.2022r. –
4,6806 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2021r. – 4,5994 zł /EURO.*Poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
za pierwsze półrocze 2022 r. i danych porównawczych pierwszego półrocza
2021 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych
miesięcy, odpowiednio 4,6427 zł/EURO i 4,5472 zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe PSr2022.pdfSprawozdanie Finansowe PSr2022.pdf Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2022 roku
Sprawozdanie Zarządu PSr2022.pdfSprawozdanie Zarządu PSr2022.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2022 roku
Raport_JSF_Drozapol_PSr2022.pdfRaport_JSF_Drozapol_PSr2022.pdf Raport z przeglądu Jednostkowego Sprawozdania za I półrocze 2022 roku
Raport_SSF_Drozapol_PSr2022.pdfRaport_SSF_Drozapol_PSr2022.pdf Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania za I półrocze 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki