REKLAMA
PILNE

DROZAPOL: wyniki finansowe

2021-09-29 08:03
publikacja
2021-09-29 08:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_PSr2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
spr_zarz_PSr2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowane_spr_skrocone_Drozapol_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowe_spr_skrocone_Drozapol_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 584 56 785 19 701 12 786
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 057 294 3 971 66
III. Zysk (strata) netto 14 665 1 189 3 225 268
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 14 665 1 189 3 225 268
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 615 5 709 795 1 285
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 -101 -3 -23
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 451 -653 979 -147
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 054 4 955 1 771 1 116
IX. Aktywa, razem 127 700 89 183 28 247 19 325
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 746 26 060 11 446 5 647
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 847 9 408 1 957 2 039
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 42 899 16 652 9 489 3 608
XIII. Kapitał własny 75 990 63 160 16 809 13 686
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 767 6 629
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,40 0,19 0,53 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 12,42 10,32 2,75 2,24


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2020 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.Do
wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na 30.06.2021 r. –
4,5208 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2020 r. – 4,6148 zł /EURO.Poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
za pierwsze półrocze 2021 r. i danych porównawczych pierwszego półrocza
2020 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych
miesięcy, odpowiednio 4,5472 zł/EURO i 4,4413 zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie_finansowe_PSr2021.pdfsprawozdanie_finansowe_PSr2021.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 rok
spr_zarz_PSr2021.pdfspr_zarz_PSr2021.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2021 rok
Raport z przeglądu_skonsolidowane_spr skrócone_Drozapol_30.06.2021.pdfRaport z przeglądu_skonsolidowane_spr skrócone_Drozapol_30.06.2021.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2021 rok
Raport z przeglądu_jednostkowe_spr skrócone_Drozapol_30.06.2021.pdfRaport z przeglądu_jednostkowe_spr skrócone_Drozapol_30.06.2021.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2021 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki