REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2022-05-05 18:29
publikacja
2022-05-05 18:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DINO_POLSKA_S.A._raport_za_I_kw._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3 854 257 2 760 700 829 372 603 814
II. Zysk z działalności operacyjnej 262 854 187 765 56 562 41 068
III. Zysk brutto 235 115 177 336 50 593 38 787
IV. Zysk netto 191 375 144 835 41 181 31 678
V. Liczba akcji (w szt.) 98 040 000 98 040 000 98 040 000 98 040 000
VI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 1,95 1,48 0,42 0,32
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -97 836 193 095 -21 053 42 233
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -335 368 -366 849 -72 166 -80 236
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 292 010 -23 540 62 836 -5 149
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -141 194 -197 294 -30 383 -43 152
XI. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XII. Aktywa razem 7 409 268 7 168 531 1 592 535 1 558 580
XIII. Aktywa trwałe razem 5 433 597 5 183 347 1 167 888 1 126 962
XIV. Aktywa obrotowe razem 1 975 671 1 985 184 424 647 431 618
XV. Kapitał własny 3 261 565 3 070 190 701 035 667 520
XVI. Kapitał podstawowy 9 804 9 804 2 107 2 132
XVII. Zobowiązania długoterminowe 1 317 854 1 092 804 283 257 237 597
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 829 849 3 005 537 608 243 653 463
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DINO POLSKA S.A. raport za I kw. 2022.pdfDINO POLSKA S.A. raport za I kw. 2022.pdf DINO POLSKA S.A. raport za I kw. 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-05 Izabela Biadała Członek Zarządu
2022-05-05 Michał Krauze Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki