REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: wyniki finansowe

2023-09-07 17:41
publikacja
2023-09-07 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1h2023_GK_Digitree_Group_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 44 685 37 510 9 687 8 079
II. Koszty działalności operacyjnej 45 191 38 792 9 796 8 356
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -319 473 -69 102
IV. Zysk (strata) brutto -655 384 -142 83
V. Zysk (strata) netto -838 111 -182 24
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 485 775 2 485 775 2 485 775 2 485 775
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)* -0,34 0,04 -0,07 0,01
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
VIII. Aktywa trwałe 21 473 21 792 4 825 4 647
IX. Aktywa obrotowe 21 989 20 858 4 941 4 447
X. Kapitał własny 20 488 21 363 4 604 4 555
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 040 3 045 683 649
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 935 18 243 4 479 3 890
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)* 8,24 8,59 1,85 1,83
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 061 -64 -230 -14
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 714 -341 -372 -74
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 229 294 266 63
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 385 6 664 3 335 1 435
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 14 821 8 204 3 213 1 767
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 500 -823 108 -177
XX. Zysk (strata) brutto 2 397 -748 520 -161
XXI. Zysk (strata) netto 2 451 -642 531 -138
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 485 775 2 485 775 2 485 775 2 485 775
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)* 0,99 -0,26 0,21 -0,06
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXIV. Aktywa trwałe 20 131 19 983 4 524 4 261
XXV. Aktywa obrotowe 10 346 4 598 2 325 980
XXVI. Kapitał własny 18 455 15 997 4 147 3 411
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 1 176 1 170 264 250
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 846 7 413 2 437 1 581
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)* 7,42 6,44 1,67 1,37
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 409 -1 026 -305 -221
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 413 494 90 106
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 947 552 205 119


Pozycje
bilansowe
prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2023 r. i 31.12.2022 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_1h2023_GK_Digitree_Group_final.pdfRaport_1h2023_GK_Digitree_Group_final.pdf Skonsolidowany Raport GK Digitree Group za I półrocze 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-07 Konrad Żaczek Prezes Zarządu
2023-09-07 Przemysław Marcol Członek Zarządu
2023-09-07 Wiktor Mazur Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki