REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2022-05-27 18:33
publikacja
2022-05-27 18:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DGA_2022_03_31_podpisane-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarządu_I_kwartal_2022-sig-sig_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto z działalności podstawowej 2 028 1 732 436 379
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej 183 -139 39 -30
III. Zysk / Strata brutto -985 333 -212 73
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej -787 315 -169 69
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy -826 329 -178 72
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 488 -512 -535 -112
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 589 55 127 12
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -1 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 901 -458 -409 -100
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej -0,73 0,29 -0,16 0,06
Dane bilansowe z 2022 r. prezentowane są na dzień 31.03.2022 r.,
natomiast dane z 2021 r. prezentowane są na dzien 31.12.2021 r
XI. Aktywa razem 31 509 32 420 6 772 7 049
XII. Zobowiązania razem 14 492 14 616 3 115 3 178
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 010 1 259 217 274
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 482 13 357 2 898 2 904
XV. Kapitał własny 17 017 17 804 3 658 3 871
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 16 914 17 740 3 635 3 857
XVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 943 1 966
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 14,96 15,70 3,22 3,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto z działalności podstawowej 1 902 1 706 409 373
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 75 -143 16 -31
XXII. Zysk/Strata brutto -1 111 262 -239 57
XXIII. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -905 246 -195 54
XXIV. Zysk/Strata netto ogółem -905 246 -195 54
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 623 -355 -564 -78
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 367 31 79 7
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -2 0 0
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 258 -326 -486 -71
XXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej -0,80 0,22 -0,17 0,05
Dane bilansowe z 2022 r. prezentowane są na dzień 31.03.2022 r., natomiast dane z 2021 r. prezentowane są na dzien 31.12.2021 r
XXX. Aktywa razem 30 373 31 413 6 528 6 830
XXXI. Zobowiązania razem 14 351 14 486 3 085 3 150
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 010 1 259 217 274
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 341 13 227 2 867 2 876
XXXIV. Kapitał własny 16 022 16 927 3 444 3 680
XXXV. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 943 1 966
XXXVI. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 14,18 14,98 3,05 3,26
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK DGA_2022_03_31_podpisane-sig-sig.pdfGK DGA_2022_03_31_podpisane-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kw. 2022 r.
Komentarz_Zarządu_I_kwartał_2022-sig-sig (1).pdfKomentarz_Zarządu_I_kwartał_2022-sig-sig (1).pdf Informacje uzupełniające i komentarz Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2022-05-27 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki