REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2021-04-30 06:16
publikacja
2021-04-30 06:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_DGA_2020_(4)-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_skonsolidowane-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_2020_SSF_JZP_MSSF_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_audytora_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdania_z_dzialalnosci_DGA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto z działalności podstawowej 8 825 5 419 1 972 1 260
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej 134 -885 30 -206
III. Zysk / Strata brutto 484 -2 527 108 -587
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 308 -2 468 69 -574
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 307 -2 477 69 -576
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -903 -101 -202 -23
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 -567 -13 -132
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 -410 -1 -95
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -965 -1 078 -216 -251
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,27 -2,19 0,06 -0,51
XI. Aktywa razem 25 695 20 444 5 568 4 801
XII. Zobowiązania razem 11 512 6 572 2 495 1 543
XIII. Zobowiązania długoterminowe 475 441 103 104
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 037 6 131 2 392 1 440
XV. Kapitał własny 14 183 13 872 3 073 3 257
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominujacego 14 141 13 831 3 064 3 248
XVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 959 2 123
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 12,51 12,24 2,71 2,87
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego.**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa_skonsolidowany.pdfList Prezesa_skonsolidowany.pdf List Prezesa Zarządu
GK DGA_2020 (4)-sig-sig.pdfGK DGA_2020 (4)-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A. za
2020 r.
Sprawozdanie Zarzadu_2020_skonsolidowane-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarzadu_2020_skonsolidowane-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za 2020 r.
DGA_2020_SSF_JZP_MSSF_Sprawozdanie z badania.pdfDGA_2020_SSF_JZP_MSSF_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie RN dot. wyboru audytora_skonsolidowane.pdfOświadczenie RN dot. wyboru audytora_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru Audytora
Ocena RN sprawozdania z działalności DGA.pdfOcena RN sprawozdania z działalności DGA.pdf Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań wraz z uzasadnieniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2021-04-30 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Szczerska Kierownik Zespołu Księgowego
Figures Kancelaria
Rachunkowa Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki