REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 17:06
publikacja
2021-04-29 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
CZT_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Jednostkowy_raport_roczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 473 504 106 117
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 392 (3 365) 1 429 (782)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 679 (17 146) 375 (3 986)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 086 (16 710) 466 (3 885)
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
VI. Całkowite dochody ogółem 2 086 (16 710) 466 (3 885)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 3 977 - 925
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4) (3 974) (1) (924)
X. Przepływy pieniężne netto razem (3) 3 (1) 1
XI. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,03 -0,22 0,01 -0,05
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,03 -0,22 0,01 -0,05
XIII. Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019 Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
XIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 4 - 1
XV. Aktywa razem 184 936 204 543 40 075 48 032
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 425 17 736 742 4 165
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 840 30 222 4 949 7 097
XVIII. Kapitał własny 158 671 156 585 34 384 36 770
XIX. Kapitał podstawowy 15 005 15 005 3 251 3 524
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020.pdfCZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020.pdf jednostkowe SF
CZT Jednostkowy raport roczny 2020.pdfCZT Jednostkowy raport roczny 2020.pdf jednostkowy raport roczny
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 SF.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta 2020 SF.pdf opinia biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Sylwia Mazurkiewicz Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki