REKLAMA
BADANIE

CPD S.A.: wyniki finansowe

2022-11-28 17:33
publikacja
2022-11-28 17:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_Kwartalny_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży netto 15 519 14 189 3 321 3 119
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej -9 917 26 033 -2 122 5 722
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem -15 780 23 429 -3 377 5 150
IV. Zysk /strata netto -10 821 22 474 -2 316 4 940
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 342 -3 604 501 -792
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 311 91 488 5 203 20 109
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -69 459 -182 381 -14 865 -40 088
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -42 806 -94 497 -9 161 -20 771
IX. Zysk /strata netto na akcję -1,26 1,41 -0,27 0,31
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję -1,26 1,41 -0,27 0,31
XI. 09.2022 12.2021 09.2022 12.2021
XII. Aktywa razem 186 487 275 322 38 295 59 860
XIII. Zobowiązania razem 103 402 130 659 21 233 28 408
XIV. Zobowiązania długoterminowe 11 357 74 412 2 332 16 179
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 92 045 56 247 18 901 12 229
XVI. Kapitał własny 83 085 144 663 17 061 31 453
XVII. Kapitał zakładowy 897 2 637 184 573


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu średnioważonego NBP w
ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022
roku - 4,6727 PLN/EUR (za okres od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021
roku - 4,5495 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30 września
2022 r., który wynosił 4,8698 PLN/EUR i na 31 grudnia 2021 r., który
wynosił 4,5994 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport III Kwartalny 2022.pdfRaport III Kwartalny 2022.pdf Raport III Kwartalny 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Colin Kingsnorth Prezes zarządu
2022-11-28 Elżbieta Wiczkowska Członek zarządu
2022-11-28 Iwona Makarewicz Członek zarządu
2022-11-28 John Purcell Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki