REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2023-11-23 17:09
publikacja
2023-11-23 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Comp_Qsr3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 617 200 488 908 134 839 104 289
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 370 12 995 9 912 2 772
III. Zysk (strata) brutto 27 546 1 756 6 018 375
IV. Zysk (strata) netto 14 270 (6 578) 3 118 (1 403)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 387 (1 585) 3 799 (338)
VI. Całkowity dochód 14 523 (6 238) 3 173 (1 331)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 538 (43 477) 14 537 (9 274)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 693) (25 106) (5 176) (5 355)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (54 823) 64 263 (11 977) 13 708
X. Przepływy pieniężne netto, razem (11 978) (4 320) (2 617) (922)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 678 550 4 781 909 4 678 550 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 678 550 4 781 909 4 678 550 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,72 (0,33) 0,81 (0,07)
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,72 (0,33) 0,81 (0,07)
XV. Aktywa razem 966 553 1 042 748 208 507 222 339
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 432 221 502 899 93 238 107 230
XVII. Zobowiązania długoterminowe 96 488 112 766 20 815 24 044
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 335 733 390 133 72 425 83 186
XIX. Kapitał własny 534 332 539 849 115 267 115 109
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 510 923 513 946 110 217 109 586
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 13 363 14 026 2 883 2 991
XXII. Liczba akcji 5 345 301 5 610 548 5 345 301 5 610 548
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 345 301 5 610 548 5 345 301 5 610 548
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 99,96 96,22 21,56 20,52
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 99,96 96,22 21,56 20,52


Pozycje od I do XIV zawierają odpowiednio
dane za okres od 01-01-2023 do 30-09-2023 i od 01-01-2022 do 30-09-2022.
Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego,
czyli odpowiednio 30-09-2023 i 31-12-2022.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Comp_Qsr3_2023.pdfComp_Qsr3_2023.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2023-11-23 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2023-11-23 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2023-11-23 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki