REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2020-08-31 18:50
publikacja
2020-08-31 18:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Comp_PSr2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 252 886 267 459 56 940 62 373
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 208 21 847 1 623 5 095
III. Zysk (strata) brutto 2 508 14 845 565 3 462
IV. Zysk (strata) netto (910) 2 413 (205) 563
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 558 2 571 126 600
VI. Całkowity dochód (438) 2 568 (99) 599
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 707 (23 727) 6 013 (5 533)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 272) (12 670) (2 988) (2 955)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 150) 12 929 (2 511) 3 015
X. Przepływy pieniężne netto, razem 2 285 (23 468) 514 (5 473)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,12 0,54 0,03 0,13
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,54 0,03 0,13
XV. Aktywa razem 937 140 1 043 006 209 839 244 923
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 411 689 516 821 92 183 121 362
XVII. Zobowiązania długoterminowe 113 526 89 751 25 420 21 076
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 298 163 427 070 66 763 100 286
XIX. Kapitał własny 525 451 526 185 117 656 123 561
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 497 576 496 549 111 414 116 602
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 313 3 474
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 88,79 88,91 19,88 20,88
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 88,79 88,91 19,88 20,88


W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za
okres od 01-01-2020 do 30-06-2020 i dane porównywalne za okres 01-01-
2019 do 30-06-2019.W pozycjach XV - XXV prezentowane są dane
odpowiednio na dzień 30-06-2020 i 31-12-2019.Wybrane
jednostkowe dane finansowe znajdują się na str. 3-4 załączonego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK
Comp za I półrocze 2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_Comp_PSr2020.pdfGK_Comp_PSr2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I półrocze 2020 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.BES.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.BES.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2020 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_.BES.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_.BES.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Comp S.A. za I półrocze 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2020-08-31 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2020-08-31 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2020-08-31 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki