REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2022-11-17 17:12
publikacja
2022-11-17 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3_2022_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_3_2022_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 313 796 1 107 247 280 247 242 897
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 131 457 123 762 28 041 27 150
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 99 551 119 826 21 235 26 286
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 72 684 84 882 15 504 18 621
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 456 132 287 18 229 29 020
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 757 -71 058 -10 400 -15 588
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 828 -45 410 -12 549 -9 962
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22 129 15 819 -4 720 3 470
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,94 10,44 1,91 2,29
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,94 10,44 1,91 2,29
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 833 565 727 577 177 808 159 609
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 136 66 271 4 509 14 538
XIV. Zysk (strata) brutto 109 611 98 122 23 381 21 525
XV. Zysk (strata) netto 98 929 88 192 21 103 19 347
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 429 81 322 -7 557 17 840
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 40 629 -48 468 8 667 -10 632
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 184 -22 443 -6 012 -4 923
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem -22 984 10 411 -4 903 2 284
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,92 11,14 2,33 2,44
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 10,92 11,14 2,33 2,44
XXIII. KAPITAŁY 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 261 998 1 185 912 259 148 257 841
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 1 075 026 1 018 093 220 754 221 353


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:Średnia
arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres
01.01-30.09.2022 r.: 4,6880.Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP
na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-30.09.2021 r.: 4,5585.Wartość
kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni kurs
NBP z ostatniego dnia okresu:30.09.2022 r.: 4,869831.12.2021 r.:
4,5994


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 3 2022 jednostkowy.pdfQSr 3 2022 jednostkowy.pdf QSr 3 2022 jednostkowy
QSr 3 2022 skonsolidowany.pdfQSr 3 2022 skonsolidowany.pdf QSr 3 2022 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2022-11-17 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki