REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2022-08-31 17:27
publikacja
2022-08-31 17:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_1_2022_jednostkowy-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2022_skonsolidowany-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2022_Sprawozdanie_Zarzadu-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comarch_SA_30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comarch_SA_30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 842 667 721 346 181 504 158 635
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 146 64 847 15 324 14 261
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57 821 76 022 12 454 16 718
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 44 790 54 583 9 647 12 004
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 310 106 469 18 590 23 414
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 435 -99 794 -524 -21 946
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 604 -3 030 -6 592 -666
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 53 271 3 645 11 474 802
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 5,51 6,71 1,19 1,48
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 5,51 6,71 1,19 1,48
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 546 335 478 727 117 676 105 280
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 843 30 569 2 766 6 723
XIV. Zysk (strata) brutto 69 896 60 427 15 055 13 289
XV. Zysk (strata) netto 63 947 53 836 13 774 11 839
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 302 81 447 5 234 17 911
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 64 511 -96 878 13 895 -21 305
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 896 11 499 -2 132 2 529
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem 78 917 -3 932 16 998 -865
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,84 9,66 2,33 2,12
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 10,84 9,66 2,33 2,12
XXIII. KAPITAŁY 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 213 286 1 185 912 259 216 257 841
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 1 039 075 1 018 093 221 996 221 353


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.06.2022 r.: 4,6427.


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.06.2021 r.: 4,5472.


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu:


30.06.2022 r.: 4,6806


31.12.2021 r.: 4,5994


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr 1 2022 jednostkowy-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfPSr 1 2022 jednostkowy-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf Sprawozdanie jednostkowe Comarch SA za I półrocze 2022
PSr 1 2022 skonsolidowany-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfPSr 1 2022 skonsolidowany-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf Sprawozdanie skonsolidowane Comarch SA za I półrocze 2022
PSr 1 2022 Sprawozdanie Zarządu-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfPSr 1 2022 Sprawozdanie Zarządu-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu Comarch SA z działalności w I półroczu 2022
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych
Comarch_SA_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF-sig.pdfComarch_SA_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PSr 1 2022
Comarch_SA_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF-sig.pdfComarch_SA_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PSr 1 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2022-08-31 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki