REKLAMA
ZAGŁOSUJ

COMARCH: Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

2021-06-24 15:16
publikacja
2021-06-24 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 80 008 432,99 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 99/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:
1) część zysku netto w kwocie 24 400 047 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy czterdzieści siedem złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 06 lipca 2021 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2021 roku;
2) pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 99/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
2021-06-24 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki