REKLAMA

CCC: wyniki finansowe

2021-10-06 21:58
publikacja
2021-10-06 21:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_65_2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
cccsa_qsr1_2021_pl-korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 427 918 933 016 311 698 212 228
II. Zysk z działalności operacyjnej -101 143 -264 035 -22 078 -60 058
III. Zysk (strata) brutto -131 789 -346 746 -28 768 -78 872
IV. Zysk (strata) netto -174 027 -354 357 -37 988 -80 603
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -133 003 -314 877 -29 033 -71 623
VI. Strata netto z działalności zaniechanej -41 024 -39 580 -8 955 -9 003
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -41 414 -285 247 -9 040 -64 883
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 710 -100 957 -7 795 -22 964
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -77 184 68 254 -16 848 15 525
X. Przepływy pieniężne netto, razem -154 308 -317 950 -33 684 -72 322
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -2,42 -7,65 -0,53 -1,74
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -2,42 -7,65 -0,53 -1,74
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -0,75 -0,96 -0,16 -0,22
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -0,75 -0,96 -0,16 -0,22
XV. Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.04.2021 31.01.2021 30.04.2021 31.01.2021
XVI. Aktywa, razem 6 689 601 6 647 402 1 465 283 1 464 669
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 519 247 6 337 584 1 427 968 1 396 405
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 952 431 2 785 440 427 658 613 736
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 382 042 3 346 559 959 837 737 371
XX. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 184 774 0 40 473 0
XXI. Kapitał własny 170 354 309 818 37 314 68 264
XXII. Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 202 1 209
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000 41 168 000 54 868 000 41 168 000
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,10 7,53 0,68 1,66
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,10 7,53 0,68 1,66
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 374 621 274 943 81 775 62 540
XXVIII. Zysk z działalności operacyjnej 16 006 6 589 3 494 1 499
XXIX. Zysk (strata) brutto -703 -33 326 -153 -7 580
XXX. Zysk (strata) netto -1 361 -13 977 -297 -3 179
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 587 -8 718 -5 585 -1 983
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -94 688 -49 688 -20 669 -11 302
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 180 -2 155 -7 461 -490
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -154 455 -60 562 -33 716 -13 776
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,03 -0,34 -0,01 -0,08
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,03 -0,34 -0,01 -0,08
XXXVII. Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.04.2021 31.01.2021 30.04.2021 31.01.2021
XXXVIII. Aktywa, razem 2 504 688 2 545 732 548 624 560 919
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 700 266 1 739 949 372 424 383 375
XL. Zobowiązania długoterminowe 918 903 939 945 201 275 207 105
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 781 363 800 004 171 149 176 271
XLII. Kapitał własny 804 422 805 783 176 200 177 544
XLIII. Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 202 1 209
XLIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000 41 168 000 54 868 000 41 168 000
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,66 19,57 3,21 4,31
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,66 19,57 3,21 4,31
XLVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.04.2021 roku 1 EUR =
4,5654 oraz 31.01.2021 roku 1 EUR = 4,5385.


- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w
następujących okresach sprawozdawczych 01.02.2021 – 30.04.2021 oraz
01.01.2020 – 31.03.2020, odpowiednio: 1 EUR = 4,5811 i 1 EUR = 4,3963.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 65/2021 z dnia 2021-10-06 o treści:


Treść raportu znajduje się w załączniku.


Plik Opis
Raport bieżący nr 65_2021.pdfRaport bieżący nr 65_2021.pdf Raport bieżący 65/2021

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
cccsa_qsr1_2021_pl-korekta.pdfcccsa_qsr1_2021_pl-korekta.pdf CCC Skonsolidowany raport kwartalny 1Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-06 Kryspin Derejczyk Wiceprezes Zarządu
2021-10-06 Edyta Skrzypiec-Rychlik Dyrektor Rachunkowości Grupy Kapitałowej / Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki