REKLAMA

CAPITAL: wyniki finansowe

2021-09-08 08:15
publikacja
2021-09-08 08:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Polroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Capital_Partners_za_I_pol_2021r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Capital_Partners_za_I_pol_2021r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot_spr_finansowego_za_I_pol_2021r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_rewidenta_z_przegladu_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody z działalności podstawowej 6 964,97 0,00 1 531,71 0,00
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 4 877,37 -2 872,60 1 072,61 -646,79
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 5 049,11 -2 700,85 1 110,38 -608,12
IV. Zysk/Strata netto okresu 4 249,47 -2 276,55 934,53 -512,59
V. Całkowite dochody netto 4 249,47 -2 276,55 934,53 -512,59
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 218,65 -247,65 -487,92 -55,76
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 755,30 -540,81 3 244,92 -121,77
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -201,03 -174,34 -44,21 -39,25
IX. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 12 335,62 -962,80 2 712,79 -216,78
X. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,25 -0,13 0,05 -0,03
XI. Aktywa trwałe 22 146,49 30 209,62 4 898,80 6 546,25
XII. Aktywa obrotowe 15 995,44 3 685,11 3 538,19 798,54
XIII. Aktywa razem 38 141,93 33 894,73 8 436,99 7 344,79
XIV. Zobowiązania długoterminowe 2 752,16 3 574,90 608,78 774,66
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 240,55 420,09 274,41 91,03
XVI. Kapitał własny 34 149,21 29 899,74 7 553,80 6 479,10
XVII. Kapitał zakładowy 1 700,00 1 700,00 376,04 368,38
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000
XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,01 1,76 0,44 0,38


Porównywalne dane bilansowe (pkt. XI-XIX) zaprezentowano wg stanu na
dzień 31.12.2020 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres
od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według
następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów według
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień
30.06.2021 r. wg kursu 4,5208 PLN/EUR tabela kursów 124/A/NBP/2021 z
dnia 30.06.2021 r., na dzień 31.12.2020 r. wg kursu 4,6148 PLN/EUR
tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.,-
pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego; za
okres 01.01-30.06.2021 r. wg kursu 4,5472 PLN/EUR, za okres
01.01-30.06.2020 r. wg kursu 4,4413 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Polroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Capital_Partners_za_I_pol_2021r.pdfPolroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Capital_Partners_za_I_pol_2021r.pdf Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za okres 01.01.2021 - 30.06.2021
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Capital_Partners_za_I_pol_2021r.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Capital_Partners_za_I_pol_2021r.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners SA za okres 01.01.2021 - 30.06.2021
Oswiadczenie_Zarzadu_dot_spr_finansowego_za_I_pol_2021r.pdfOswiadczenie_Zarzadu_dot_spr_finansowego_za_I_pol_2021r.pdf Oświadczenie Zarządu Capital Partners SA
Raport_Bieglego_rewidenta_z_przegladu_30.06.2021.pdfRaport_Bieglego_rewidenta_z_przegladu_30.06.2021.pdf Raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Capital Partners SA za okres 01.01.2021 - 30.06.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 Paweł Bala Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki