1,0100 zł
-9,01% -0,1000 zł
Capital Partners SA (CPA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_(SA_i_GK)_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_informacja_Zarzadu_do_raportu_za_2019_(SA_i_GK).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_ocena_RN_dot._raportow_za_2019_(SA_i_GK).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_CPSA_MSSF_31.12.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody z działalności podstawowej 1,24 0,00 0,29 0,00
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -12 796,08 -15 125,80 -2 974,59 -3 544,92
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -12 440,16 -15 028,82 -2 891,85 -3 522,19
IV. Zysk/Strata netto okresu -10 256,91 -12 156,49 -2 384,33 -2 849,02
V. Całkowite dochody netto -10 256,91 -12 156,49 -2 384,33 -2 849,02
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -395,34 -6 390,17 -91,90 -1 497,61
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,09 54 884,96 0,02 12 862,96
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -455,62 -47 005,87 -105,91 -11 016,40
IX. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie -850,87 1 488,92 -197,79 348,95
X. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,60 -0,61 -0,14 -0,14
XI. Aktywa trwałe 33 683,44 44 440,71 7 909,70 10 335,05
XII. Aktywa obrotowe 2 454,98 3 394,62 576,49 789,45
XIII. Aktywa razem 36 138,42 47 835,33 8 486,18 11 124,49
XIV. Zobowiązania długoterminowe 3 967,96 5 908,40 931,77 1 374,05
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 554,53 54,08 130,22 12,58
XVI. Kapitał własny 31 615,93 41 872,85 7 424,19 9 737,87
XVII. Kapitał zakładowy 17 000,00 17 000,00 3 992,02 3 953,49
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000
XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,86 2,46 0,44 0,57


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według
następujących zasad:1) pozycje aktywów i pasywów według
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień
31.12.2019r. wg kursu 4,2585 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr
251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r., na dzień 31.12.2018r. wg kursu
4,3000 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia
31.12.2018r.,2) pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego: za okres 01.01-31.12.2019r. wg kursu 4,3018
PLN/EUR, za okres 01.01-31.12.2018r. wg kursu 4,2669 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2019.pdfList Prezesa Zarządu 2019.pdf Pismo Prezesa Zarządu Capital Partners SA
Sprawozdanie finansowe SA 2019.pdfSprawozdanie finansowe SA 2019.pdf Sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za rok obrotowy 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności (SA i GK) 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności (SA i GK) 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu Capital Partners SA z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej w 2019 roku
Oświadczenie i informacja Zarządu do raportu za 2019 (SA i GK).pdfOświadczenie i informacja Zarządu do raportu za 2019 (SA i GK).pdf Oświadczenie i informacja Zarządu Capital Partners SA
Oświadczenie i ocena RN dot. raportów za 2019 (SA i GK).pdfOświadczenie i ocena RN dot. raportów za 2019 (SA i GK).pdf Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej Capital Partners SA
Opinia_CPSA_MSSF_31.12.2019.pdfOpinia_CPSA_MSSF_31.12.2019.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Partners SA za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-06 Paweł Bala Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-06 Beata Cymer-Zabielska Główna księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.