REKLAMA

CAPITAL: wyniki finansowe

2019-10-24 09:33
publikacja
2019-10-24 09:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_skonsolidowany_QSr_3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody z działalności podstawowej 2 062,30 11 835,86 478,65 2 782,62
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -13 016,26 -15 466,63 -3 021,00 -3 636,21
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -13 076,78 -15 458,89 -3 035,04 -3 634,39
IV. Zysk/Strata okresu -10 740,23 -11 939,11 -2 492,74 -2 806,89
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -212,95 -4 241,13 -49,42 -997,09
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,09 54 859,54 0,02 12 897,51
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -345,73 -47 005,87 -80,24 -11 051,10
VIII. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie -558,59 3 612,53 -129,65 849,31
IX. Aktywa razem 37 096,39 49 395,10 8 481,89 11 487,23
X. Zobowiązania długoterminowe 3 925,45 5 908,40 897,53 1 374,05
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 741,00 316,54 169,43 73,61
XII. Kapitał własny 32 429,93 43 170,16 7 414,93 10 039,57
XIII. Kapitał zakładowy 17 000,00 17 000,00 3 886,96 3 953,49
XIV. Liczba akcji (w szt.) 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,63 -0,70 -0,15 -0,16
XVI. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,63 -0,70 -0,15 -0,16
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,91 2,54 0,44 0,59


Dane bilansowe (pkt. IX-XIII) zaprezentowano wg stanu na dzień
30.09.2019 r., a w przypadku danych porównywalnych na dzień 31.12.2018
r. Pozostałe dane finansowe (pkt. I-VIII) prezentowane są za okres od
01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., a dane porównywalne za okres od
01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.Zastosowane kursy walutowe:1)
poszczególne pozycje bilansu przelicza się na walutę EUR wg średniego
kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:- na
dzień 30.09.2019 r. wg kursu 4,3736 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP
nr 189/A/NBP/2019 z dnia 30.09.2019 r.,- na dzień 31.12.2018 r. wg
kursu 4,3000 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018 z
dnia 31.12.2018 r.,2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego:- za okres 01.01-30.09.2019 r. wg kursu
4,3086 PLN/EUR,- za okres 01.01-30.09.2018 r. wg kursu 4,2535
PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3_2019.pdfRaport kwartalny skonsolidowany QSr 3_2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capital Partners QSr 3/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Paweł Bala Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki