3,6200 zł
9,70% 0,3200 zł
Bumech SA (BMC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_IQ_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2017-05-19
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Wybrane dane skróconoego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 477 29 793 7 106 6 840
II. Koszt własny sprzedaży 25 059 25 218 5 842 5 789
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 592 2 518 837 578
IV. Zysk (strata) brutto 2 421 1 404 564 322
V. Zysk (strata) netto 1 961 1 232 457 283
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 127 -4 625 1 195 -1 062
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 148 497 -734 114
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 812 3 972 -1 355 912
1 kolumna/stan na 31.03.2017
2 kolumna/stan na 31.12.2016
3 kolumna/ stan na 31.03.2017
4 kolumna/stan na 31.12.2016
IX. Aktywa obrotowe 66 840 67 139 15 840 15 176
X. Aktywa trwałe 144 350 145 357 34 208 32 856
XI. Kapitał własny 91 229 87 370 21 619 19 749
XII. Zobowiązania długoterminowe 43 100 47 201 10 214 10 669
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 92 549 91 115 21 932 20 596
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,29 1,36 0,30 0,31
XV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 70 913 084 64 468 029 70 913 084 64 468 029
XVI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 0,02 0,01 0,00
Wybrane dane skróconoego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 370 17 064 3 584 3 917
XVIII. Koszt własny sprzedaży 11 473 14 380 2 675 3 301
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 736 1 247 638 286
XX. Zysk (strata) brutto 1 749 477 408 110
XXI. Zysk (strata) netto 1 380 416 322 96
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 867 -2 477 1 135 -569
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 868 1 214 -669 279
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 329 1 133 -543 260
1 kolumna/stan na 31.03.2017
2 kolumna/stan na 31.12.2016
3 kolumna/ stan na 31.03.2017
4 kolumna/stan na 31.12.2016
XXV. Aktywa trwałe 139 921 140 728 33 158 31 810
XXVI. Aktywa obrotowe 54 947 57 061 13 021 12 898
XXVII. Kapitał własny 87 235 88 221 20 673 19 941
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 37 117 40 493 8 796 9 153
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 70 516 69 075 16711 15614
XXX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,23 1,37 0,29 0,31
XXXI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 70 913 084 64 468 029 70 913 084 64 468 029
XXXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,01 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IQ 2017.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za IQ 2017.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-19 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2017-05-19 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 2 ~dora

Prawdopodobnie w poniedziałek zobaczymy wzrosty...

! Odpowiedz
2 7 ~jarząbek

Widoczna poprawa! Dobra prognoza na przyszłość!

! Odpowiedz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.