REKLAMA

BTC STUDIOS S.A.: Aktualizacja Strategii Emitenta

2021-11-29 20:00
publikacja
2021-11-29 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Aktualizacja Strategii Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przeprowadzoną rewizją działalności BTC Studios S.A (“Emitent” lub ”Spółka””) w kontekście prowadzonych projektów jak i strategii działalności Spółki na kolejne lata, Zarząd Emitenta podjął decyzję w zakresie modyfikacji bieżącej strategii działalności (opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 7/2021), w następującym zakresie:

Emitent strategicznie będzie się angażował w projekty gamingowe, korzystające z możliwości otwierających się na rynku dzięki nowemu dynamicznie rosnącemu trendowi Metaverse. Dodatkowo w planach ma także szereg udoskonaleń w prowadzonych projektach growych i rozbudowanie ich środowiska o popularne tokeny NFT. Spółka będzie kontynuować swoją działalność w charakterze współwydawcy i producenta unikatowych gier, cyfrowej rozrywki i edukacji. Spółka zamierza w kolejnych miesiącach skupić swoje działania na wykorzystaniu posiadanych dotychczas zasobów w postaci praw autorskich, jak i kompetencji w obszarze kreowania nowych szans biznesowych dla producentów gier, wydawców, jak i niezależnych twórców celem osiągania wielostronnych korzyści z produkcji gier i contentu rozrywkowego.

Ostatnim przykładem potwierdzającym skuteczność biznesową Emitenta jest udział Spółki przy wydawaniu gry “Zorro The Chronicles”. Emitent będzie współpracował przy wydaniu z PVP Games i ze światowej klasy liderem w produkcji i wydawaniu gier - Nacon. Obecnie rolą Emitenta w projekcie będzie czerpanie wynegocjowanego udziału w zysku netto ze sprzedaży gry. Spółka będzie kontynuowała rozmowy z wyselekcjonowanymi partnerami odnośnie produkcji oraz wydania i promocji gry “Zorro The Chronicles” na urządzenia mobilne.

Przyszła działalność Spółki zakotwiczona będzie w budowaniu w grach rzeczywistości Metaverse. Emitent zakłada również, iż część nowych gier będzie zawierała tokeny NFT, oparte o publiczną sieć blockchain.

Z uwagi na fakt, iż postępująca digitalizacja życia jest oczywista, a kolejne lata przyniosą coraz więcej projektów będących rozwijaniem projektów z tworzącego się sektora Metaverse – alternatywnej koncepcji rzeczywistości. Emitent zakłada, iż w kolejnych latach działalności będzie czynił starania w wykorzystaniu potencjału technologii Metaverse oraz blockchain, a swoje działania zamierza oprzeć na 3 głównych filarach:

- Filar 1.
Filar pierwszy w zakresie blockchain – Spółka zamierza pełnić rolę współwydawcy i uczestniczyć w procesach produkcji gier opartych o tę technologię oraz w przyszłości łączyć gamingowe możliwości blockchain z innymi umacniającymi się trendami jak np. gry w modelu “play-to-earn”.

- Filar 2.
Drugim filarem działalności Spółki zostanie orientacja na Metaverse, przy wykorzystaniu sieci kontaktów Spółki, docelowo jednym z ważniejszych działań będzie stworzenie angażujących, immersyjnych odpowiedników dużych firm w świecie wirtualnym i tworzenie ich “brand-versów”, co pozwoli tym markom podążać za masową adopcją nowych technologii w perspektywie kilku lat, zbliżyć do siebie obecnych i nowych konsumentów oraz wejść z nimi na nieznane dotąd poziomy interakcji i długofalowo rozwijanej relacji.

- Filar 3.
Trzecim filarem będzie projekt specjalnego urządzenia działającego w otoczeniu Metaverse.

Jednocześnie model biznesowy Emitenta nadal będzie oparty na wykorzystaniu trzech strategicznych trendów rynkowych: wzrost zainteresowania rodzin elektroniczną rozrywką, rozwój technologii produkcji animacji dla seriali telewizyjnych na silnikach używanych do gier wideo, co umożliwia ponowne wykorzystanie zasobów graficznych w grach oraz migrację z oglądania telewizji w tradycyjnym modelu w kierunku on-demand na tablety i telefony. Zarząd Emitenta będzie się mocno koncentrował na roli producenta, poszukującego profesjonalnych podmiotów tworzących gry, jak i wydawców oraz dystrybutorów. Celem jest wydanie gier o nowym, szerszym potencjale monetyzacji, opartej o technologię blockchain i osadzonej w Metaverse.

W ramach aktualizacji założeń do strategii działalności Emitenta, Zarząd objął następujące strefy szczególną aktywnością:

IP – Intellectual Property
Jednym z głównych założeń strategicznych Emitenta jest angażowanie w marketing i promocję tytułów właścicieli praw autorskich do znanych i lubianych tytułów seriali, a także filmów animowanych (właścicieli marek, nadawców, współ-producentów), którzy są beneficjentami osiąganych dochodów z gier. Emitent, zakłada w kolejnych okresach prowadzonej działalności systematyczne powiększanie bazy posiadanych IP. Wraz z nabywanymi licencjami, Emitent będzie nabywał prawa do materiałów na zasadach licencji do rysunków, grafik, animacji, efektów dźwiękowych itd., w celu ich dalszego wykorzystania przy produkcji gier, co znacznie w ocenie Emitenta zmniejszy nakłady na produkcję oraz redukuje ryzyka kreacji i wykonania. Jednocześnie właściciele praw będą mieli udział w marży ze sprzedaży (samej gry, dodatków do gry, DLC) jak również, będą partycypować w kosztach marketingu i promocji, udzielając dostępu do swoich zasobów (strony internetowe, grupy social media, kanały dostępu do odbiorców). BTC Studios S.A. będzie współpracować z doświadczonymi producentami na świecie w celu wypracowania optymalnego modelu monetyzacji. Dla każdego z posiadanych IP, we współpracy z właścicielem praw autorskich, utworzony zostanie zespół kompetencyjny składający się z twórców, developerów oraz przedstawiciela właściciela praw autorskich, celem osiągnięcia możliwie maksymalnego zysku dla każdego z posiadanych tytułów.

Gry/tytuły mobilne w portfolio
Emitent planuje przeprowadzić analizę gier znajdujących się w portfolio Spółki pod kątem możliwości ich wykorzystania w nowej strategii, tzn. przeniesienia ich do Metaverse lub przekształcenia w gry typu “play-2-earn”. Po wykonanych analizach Emitent podejmie finalne decyzje dotyczące istniejących tytułów, ich rozwoju oraz developmentu.

Emitent wycofuje swoją decyzję o powierzeniu w całości rozwoju gier mobilnych istniejącym spółkom zależnym i zachowa elastyczność decyzyjną co do powierzania ich rozwoju różnym podmiotom zgodnie z opisanymi dalej zasadami programu #AddSomeHeroes.

Dokonana zostanie ponowna analiza projektów edukacyjnych związanych ze spółką zależną Game Oliver pod kątem powiązania ich z filarami nowej strategii Emitenta. BTC Studios S.A. chciałoby promować w światach wirtualnych Metaverse nie tylko rozrywkę, ale również edukację. Wierzymy, że atrakcyjność tego środowiska może przełożyć się na wyjątkowe efekty w sferach takich jak np. nauka języków.

#AddSomeHeroes
Emitent zamierza stworzyć także nowe szanse biznesowe dla posiadanych już w portfolio IP. Dzięki potencjalnym współpracom z partnerami o dużym poziomie finansowania, zapleczu i możliwościach realizacji projektów z sektora gamingowego, Emitent będzie współtworzył (współwydawca i współproducent), serię gier w modelu w #AddSomeHeroes. Rolą Spółki w tym procesie będzie zachęcanie i inspirowanie do kreatywności młodych i utalentowanych deweloperów (“studia indie”), consulting marketingowy jak również działalność wydawnicza. Od każdej sprzedanej kopii gry opartej o IP z portfolio programu tworzenia gier na IP posiadanych przez Spółkę, który to program określamy jako #AddSomeHeroes, trafi do Spółki wynegocjowany procent od zysku. Uruchomienie autorskiego programu #AddSomeHeroes ma głównie na celu pozyskanie partnerów do realizacji aktualności jak i ulepszeń dotychczasowych gier Emitenta jak również udziału partnerów w produkcji nowych tytułów. Jednocześnie Emitent rozważa możliwości wydania dotychczasowych tytułów tj, Sadie Spark's oraz Taffy również na wersje konsolowe. Aktualnie trwają ustalenia nad analizą potencjałów obu gier na wersję konsolowe.

W związku z uruchomieniem programu #AddSomeHeroes Emitent zakłada iż część projektów związana z realizacją rozwoju gier mobilnych będących w portfolio Emitenta zostanie powierzona partnerom zewnętrznym.

Spółki zależne
W kolejnych miesiącach Zarząd Emitenta zamierza uporządkować relacje ze spółkami zależnymi, a w szczególności w zakresie ;
- określenia roli spółek zależnych jako spółki celowe (zawiązywanie nowych spółek zależnych / celowych w celu realizacji w ramach nowo zawiązanych podmiotów projektów)
- optymalizacji strategii i sposobu funkcjonowania istniejących spółek w celu dopasowania do powyższych założeń
- wzajemne rozliczenia między podmiotami będą rozliczane na zasadach rynkowych

Niektóre istniejące gry (zarówno te w portfolio BTC Studios S.A. jak i Madsword Studios) staną się jednym z assetów programu #AddSomeHeroes do dyspozycji deweloperów. Deweloperzy wg tych założeń będą mieli więc do dyspozycji: IP, modele graficzne z seriali oraz kody źródłowe "przykładowych" gier, które mogą wykorzystać, rozbudować, przemodelować. Zgodnie z nową strategią dążącą do zakorzenienia produktów w światach wirtualnych Metaverse preferowane będą w programie gry, mające swoje korzenie w tym środowisku oraz te zawierające elementy ekonomii opartej o blockchain. Emitent będzie dążył w ten sposób do przemodelowania już powstałych gier mobilnych celem ich monetyzacji. Najprawdopodobniej zostanie w tym celu wykorzystany model “play-2-earn”, znajdujący się obecnie w zauważalnym, rosnącym trendzie.

Game Oliver a nowy kierunek strategiczny
Dokonana zostanie ponowna analiza projektów edukacyjnych związanych ze spółką zależną Game Oliver pod kątem powiązania ich z filarami nowej strategii Emitenta. BTC Studios S.A. chciałoby promować w światach wirtualnych Metaverse nie tylko rozrywkę, ale również edukację. Wierzymy, że atrakcyjność tego środowiska może przełożyć się na wyjątkowe efekty w sferach takich jak np. nauka języków.

Kolejne kroki związane z realizacją założeń powyższej strategii zostaną zakomunikowane odrębnymi raportami ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Adrian Smarzewski Prezes Zarządu Adrian Smarzewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki