REKLAMA

BRAND24 S.A.: wyniki finansowe

2023-09-28 17:45
publikacja
2023-09-28 17:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Brand_24_Sprawozdanie_Finansowe_Skonsolidowane_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Brand_24_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Brand_24_Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Raport-z-przegladu-SSF-H1-2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Raport-z-przegladu-JSF-H1-2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody ze sprzedaży 13 077 10 309 2 835 2 220
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 867 6 316 1 705 1 360
III. EBITDA 4 036 2 597 875 559
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 739 1 408 594 303
V. Zysk (strata) netto 2 827 917 613 197
VI. Aktywa razem 18 372 14 215 4 128 3 031
VII. Aktywa obrotowe 7 356 5 069 1 653 1 081
VIII. Kapitał własny 9 473 6 607 2 129 1 409
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 898 7 609 1 999 1 622
X. Zobowiązania długoterminowe 3 224 2 911 724 621


Skonsolidowane dane finansowe
zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących
zasad:- poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone
zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym
okresie sprawozdawczym tzn.dla
okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku 1 EUR = 4,6130 PLN orazdla
okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 1 EUR = 4,6427 PLN-
poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj.30
czerwca 2023 roku 1 EUR = 4,4503 PLN ina
dzień 31 grudnia 2022 roku 1 EUR= 4,6899 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane H1 2023.pdf1_Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane H1 2023.pdf Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane H1 2023
2_Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe H1 2023.pdf2_Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe H1 2023.pdf Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe H1 2023
3_Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu H1 2023.pdf3_Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu H1 2023.pdf Sprawozdanie Zarzadu H1 2023
4_Raport-z-przegladu-SSF-H1-2023.pdf4_Raport-z-przegladu-SSF-H1-2023.pdf Raport-z-przegladu-SSF-H1-2023
5_Raport-z-przegladu-JSF-H1-2023.pdf5_Raport-z-przegladu-JSF-H1-2023.pdf Raport-z-przegladu-JSF-H1-2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2023-09-28 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2023-09-28 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki