REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-10-07 15:47
publikacja
2021-10-07 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_BNP_Paribas_Bank_Polska_S.A._2021_10.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_BNP_Paribas_Bank_Polska_S.A._2021_10.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-07
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 6 październia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 5 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Banku przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. („NWZ”).
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 5 października 2021 r.

Nowe lub zmienione postanowienia:

Zmieniono § 5 ust. 2 pkt 8) dodając lit. d) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ):
„d) umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring)”.


Podstawa prawna
§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Statut BNP Paribas Bank Polska S.A._2021_10.pdfStatut BNP Paribas Bank Polska S.A._2021_10.pdf Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. - wersja PL
Articles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A._2021_10.pdfArticles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A._2021_10.pdf Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. - wersja EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Entry of the Amendments to the Articles of Association of BNP Paribas
Bank Polska S.A. into the National Court Register

current report no. 41/2021


date: 7 October 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces that on 6 October 2021 the Bank obtained information that on 5
October 2021 the District Court for the capital city of Warsaw in
Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register registered
the amendments to the Articles of Association of the Bank, adopted by
the Extraordinary General Meeting of the Bank on 17 June 2021 (“EGM”).


Furthermore, the Bank provides the consolidated text of the Bank’s
Articles of Association, including the amendments registered by the
Court on 5 October 2021.


New or amended provisions are as follows:


Art. 5 para. 2, item 8) section d) is added that reads as follows
(Resolution no. 11 of the EGM):


“d) enabling the acceptance of payment instruments and the execution of
payment transactions initiated by or through the merchant using the
payer’s payment instrument, consisting in particular in the handling of
authorisations, sending the payer’s or merchant’s payment orders to the
issuer of the payment instrument or payment systems, aimed at
transferring to the merchant the funds owed to it, excluding activities
consisting in clearing and settlement of these transactions within the
framework of a payment system within the meaning of the Act on
settlement finality (acquiring)”.

Legal basis


Article 5 item 1) and Article 6 of the Minister of Finance Ordinance
dated 29 March 2018 regarding the current and periodic information
disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-07 Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu
2021-10-07 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki