REKLAMA

BIG CHEESE STUDIO S.A.: wyniki finansowe

2023-11-28 20:04
publikacja
2023-11-28 20:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BCH_SF_2023_Q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 8 003 19 193 1 748 4 094
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 464 14 334 538 3 058
III. EBITDA* 2 851 14 572 623 3 108
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 2 031 15 528 444 3 312
V. Zysk (strata) netto 2 368 14 299 517 3 050
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 819 10 362 1 053 2 210
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (131) (34) (29) (7)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 369) (8 311) (2 484) (1 773)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem (6 680) 2 018 (1 459) 430
X. Liczba akcji na 30.09. 4 135 000 4 135 000 4 135 000 4 135 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,57 3,46 0,13 0,74
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 30.09. 5,05 6,43 1,10 1,37
XIII. na 30.09.2023 na 31.12.2022 na 30.09.2023 na 31.12.2022
XIV. PLN`000 PLN`000 EUR`000 EUR`000
XV. Aktywa / Pasywa razem 22 625 32 207 4 881 6 867
XVI. Aktywa trwałe 1 604 1 315 346 280
XVII. Aktywa obrotowe 21 021 30 892 4 535 6 587
XVIII. Kapitał własny 20 898 29 570 4 508 6 305
XIX. Zobowiązania razem 1 727 2 637 373 562
XX. Zobowiązania długoterminowe 641 1 017 138 217
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 086 1 620 234 345


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6356 PLN/EURO oraz na dzień 31
grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,


- pozycje skróconego śródrocznego rachunku zysków i strat oraz
skróconego śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do
30 września 2022 r. – 4,6880 PLN/EUR.


*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o
amortyzację.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BCH_SF 2023 Q3.pdfBCH_SF 2023 Q3.pdf Raport 2023 Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Rafał Szymański Członek Zarządu Rafał Szymański
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki