REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

BEST: wyniki finansowe

2021-04-14 19:43
publikacja
2021-04-14 19:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_BEST_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_raport_GK_BEST__2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_SSF_GK_BEST-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_GK_BEST_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niefinansowe_GK_BEST_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_informacja_Zarzadu_GK_BEST_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_GK_BEST_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_BEST_Sprawozdanie_z_badania_SSF_final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_GK_BEST_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Podpisy_GK_BEST_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody z działalności operacyjnej 295 142,00 222 168,00 65 965,00 51 645,00
II. Zysk przed opodatkowaniem 42 377,00 24 681,00 9 471,00 5 737,00
III. Zysk netto 34 773,00 19 921,00 7 772,00 4 631,00
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 34 329,00 19 475,00 7 673,00 4 527,00
V. Całkowite dochody 32 726,00 26 367,00 7 314,00 6 129,00
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 32 270,00 25 922,00 7 212,00 6 026,00
VII. Spłaty wierzytelności nabytych 365 263,00 299 102,00 81 638,00 69 529,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 209 723,00 138 637,00 46 874,00 32 228,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 323,00 -5 140,00 -1 190,00 -1 195,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -221 135,00 -123 408,00 -49 424,00 -28 688,00
XI. Przepływy pieniężne netto razem -16 735,00 10 089,00 -3 740,00 2 345,00
Stan na (odpowiednio 31.12.2020 oraz 31.12.2019):
XII. Aktywa 1 134 887,00 1 244 868,00 245 923,00 292 325,00
XIII. Zobowiązania 629 823,00 772 369,00 136 479,00 181 371,00
XIV. Kapitał własny 505 064,00 472 499,00 109 444,00 110 954,00
XV. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 504 864,00 472 229,00 109 401,00 110 891,00
XVI. Kapitał akcyjny 23 127,00 23 127,00 5 011,00 5 431,00
XVII. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23 015,00 23 015,00 23 015,00 23 015,00
XVIII. Liczba akcji (w tys. sztuk) - rozwodniona 23 138,00 23 180,00 23 138,00 23 180,00
XIX. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,49 0,85 0,33 0,20
XX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,48 0,84 0,33 0,20
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 21,94 20,53 4,75 4,82
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 21,83 20,38 4,73 4,79
Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi

a) kursy średnie Euro wg NBP w 2020 roku
- kurs na dzień 31.12.2020 roku 4,6148 PLN/EUR
- średni kurs z 12 miesięcy 2020 roku 4,4742 PLN/EUR

b) kursy średnie Euro wg NBP w 2019 roku
- kurs na dzień 31.12.2019 roku 4,2585 PLN/EUR
- średni kurs z 12 miesięcy 2019 roku 4,3018 PLN/EUR

Kursy średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:
- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dany dzień bilansowy,
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo_Prezesa_BEST_SA_2020.xhtmlPismo_Prezesa_BEST_SA_2020.xhtml Pismo Prezesa Zarządu BEST S.A. 2020
Wybrane_dane_finansowe_raport_GK_BEST__2020.xhtmlWybrane_dane_finansowe_raport_GK_BEST__2020.xhtml Wybrane dane finansowe Grupy kapitałowej BEST S.A. za 2020 rok
ESEF_SSF_GK_BEST-2020-12-31.zipESEF_SSF_GK_BEST-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BEST S.A. za 2020 rok
SzD_GK_BEST_2020.xhtmlSzD_GK_BEST_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2020 roku
Sprawozdanie_niefinansowe_GK_BEST_2020.xhtmlSprawozdanie_niefinansowe_GK_BEST_2020.xhtml Sprawozdanie Grupy kapitałowej i Spółki BEST S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok
Oświadczenie_informacja_Zarządu_GK_BEST_2020.xhtmlOświadczenie_informacja_Zarządu_GK_BEST_2020.xhtml Oświadczenie i informacja Zarządu do sprawozdania GK BEST S.A. za 2020 rok
Oświadczenie_RN_GK_BEST_2020.xhtmlOświadczenie_RN_GK_BEST_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej BEST S.A.
20 BEST Sprawozdanie z badania SSF_final.xhtml20 BEST Sprawozdanie z badania SSF_final.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania GK BEST S.A. za 2020 rok
Ocena_RN_GK_BEST_2020.xhtmlOcena_RN_GK_BEST_2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej BEST S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok
Podpisy_GK_BEST_2020.zipPodpisy_GK_BEST_2020.zip Podpisy Grupa BEST
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki